English Finnish
non-recursively (subdirectories are not excluded)
ei-rekursiivisesti (alihakemistoja ei suljeta pois)
Separate code packages Erilliset koodipaketit
For example: Esimerkiksi:
For example, the Go library `+github.com/Sirupsen/logrus+` was renamed `+github.com/sirupsen/logrus+` and the documentation reflects this new import path. The packager SHOULD thus request a renaming of his package with a new import path and a compatibility import path: Esimerkiksi Go-kirjasto `+github.com/Sirupsen/logrus+` nimettiin uudelleen `+github.com/sirupsen/logrus+`, ja dokumentaatio heijastelee tätä uutta tuontipolkua. Pakkaajan TULISI siis pyytää pakettinsa uudelleennimeämistä uudella tuontipolulla ja yhteensopivuuden tuontipolulla:
Examples Esimerkit
the prefix that needs adding to dist to trace non-release packaging etuliite, joka on lisättävä kohtaan dist, jotta voidaan jäljittää ei-julkaistu paketointi
export GOPATH=/home/user/go
export goipath="github.com/sirupsen/logrus"
go get $goipath
(sort -u | xargs -I{} echo "BuildRequires: golang({})") <<< "$(
golist --imported --package-path $goipath --skip-self
golist --imported --package-path $goipath --skip-self --tests
)"
export GOPATH=/home/user/go
export goipath="github.com/sirupsen/logrus"
go get $goipath
(sort -u | xargs -I{} echo "BuildRequires: golang({})") <<< "$(
golist --imported --package-path $goipath --skip-self
golist --imported --package-path $goipath --skip-self --tests
)"
extractdir extractdir
fedpkg --release f31 srpm
fedpkg --release f31 srpm
%files
%license LICENSE
%doc cmd/foo/README.md
%{_bindir}/*
%files
%license LICENSE
%doc cmd/foo/README.md
%{_bindir}/*
%files declaration %files määrite
for cmd in cmd/* ; do
%gobuild -o %{gobuilddir}/bin/$(basename $cmd) %{goipath}/$cmd
done
for cmd in cmd/* ; do
%gobuild -o %{gobuilddir}/bin/$(basename $cmd) %{goipath}/$cmd
done
forgesetupargs forgesetupargs
forgesource forgesource
%generate_buildrequires
%go_generate_buildrequires
%generate_buildrequires
%go_generate_buildrequires
%global commit 2dc3ad4d67ba9a37200c5702d36687a940df1111
%global commit 2dc3ad4d67ba9a37200c5702d36687a940df1111
%global common_description %{expand:
cmux is a generic Go library to multiplex connections based on their payload.
Using cmux, you can serve gRPC, SSH, HTTPS, HTTP, Go RPC, and pretty much any
other protocol on the same TCP listener.}
%global common_description %{expand:
cmux on yleinen Go-kirjasto monistaa yhteyksiä niiden hyötykuorman perusteella.
Käyttämällä cmuxia voit tuottaa gRPC:tä, SSH:ta, HTTPS:ää, HTTP:tä, Go RPC:tä ja melkein mitä tahansa
toista protokollaa samassa TCP-kuuntelijassa.}
%global forgeurl https://github.com/google/google-api-go-client
%global forgeurl https://github.com/google/google-api-go-client
`+%global godeveldescription+` `+%global godeveldescription+`
`+%global godevelsummary+` `+%global godevelsummary+`