English Finnish
generally, the correct value will be the one used by the project in its documentation, coding examples, and build assertions; yleensä oikea arvo on se, jota projekti käyttää dokumentaatiossaan, koodausesimerkeissä ja koontivahvistuksissa;
Simple source package Yksinkertainen lähdepaketti
Simple binary package Yksinkertainen binääripaketti
Running the unit tests: `+%gocheck+` Yksikkötestien suorittaminen: `+%gocheck+`
xref:Golang_templates.adoc#_multi_package[Multi package] xref:Golang_templates.adoc#_multi_package[Monipaketti]
xref:Golang_templates.adoc#_minimal_source_package[Minimal source package] xref:Golang_templates.adoc#_minimal_source_package[Minimaalinen lähdepaketti]
xref:Golang_templates.adoc#_minimal_binary[Minimal binary] xref:Golang_templates.adoc#_minimal_binary[Minimaalinen binääri]
xref:Golang_templates.adoc#_minimal_alternative_import_path[Minimal alternative import path] xref:Golang_templates.adoc#_minimal_alternative_import_path[Minimaalinen vaihtoehtoinen tuontipolku]
xref:Golang_templates.adoc#_manual_package_deprecated[Manual package (deprecated)] xref:Golang_templates.adoc#_manual_package_deprecated[Manuaalinen paketti (poistettu käytöstä)]
xref:Golang_templates.adoc#_full_source_package[Full source package] xref:Golang_templates.adoc#_full_source_package[Täydellinen lähdekoodi]
xref:Golang_templates.adoc#_full_binary[Full binary] xref:Golang_templates.adoc#_full_binary[Täysi binääri]
xref:Golang_templates.adoc#_full_alternative_import_path[Full alternative import path] xref:Golang_templates.adoc#_full_alternative_import_path[Täydellinen vaihtoehtoinen tuontipolku]
xref:Golang_advanced.adoc#_shipping_additional_files[Shipping additional files] xref:Golang_advanced.adoc#_shipping_additional_files[Lisätiedostojen toimitus]
xref:Golang_advanced.adoc#_dealing_with_cyclic_dependencie[Dealing with cyclic dependencies] xref:Golang_advanced.adoc#_dealing_with_cyclic_dependencies[Syklisten riippuvuuksien käsittely]
xref:Golang_advanced.adoc#_additional_header_declarations[Additional header declarations] xref:Golang_advanced.adoc#_additional_header_declarations[Lisätyt otsikkomääritykset]
You can also exclude files from `+%golicense+` and `+%godocs+` with: Voit myös poissulkea tiedostoja kohdista `+%golicense+` ja `+%godocs+` käyttäen:
You can also define `+date+` to override the mtime of the Source archive. Voit myös määrittää `+date+`:n ohittaaksesi lähdearkiston mtime-ajan.
You can replace them with manual definitions. For example, replace `+%{gourl}+` with the project homepage if it exists separately from the repository URL. Be careful to only replace `+%{go*}+` variables when it adds value to the specfile and you understand the consequences. Otherwise you will just add maintenance-intensive discrepancies in the distribution. Voit korvata ne manuaalisilla määritelmillä. Korvaa esimerkiksi `+%{gourl}+` projektin kotisivulla, jos se on olemassa erillään ohjelmistolähteen URL-osoitteesta. Korvaa `+%{go*}+`-muuttujia harkitusti vain, kun se lisää arvoa määritetiedostoon ja ymmärrät seuraukset. Muuten lisäät vain huoltointensiivisiä eroja jakeluun.
You can gather them manually with `golist`. For example:[[manual_br]] Voit kerätä ne manuaalisesti komennolla `golist`. Esimerkki:[[manual_br]]
Now we can add the remaining elements of the preamble. First, we can define a multiline description block shared between subpackages: Voimme nyt lisätä muut johdanto-osan elementit. Ensinnäkin voimme määrittää monirivisen kuvauslohkon, joka jaetaan alipakettien kesken: