English Swedish
Fedora 30 User Documentation Fedora 30 Användardokumentation
Fedora documentation describes how to install and use the Fedora operating system and the software packaged by the Fedora Project. Fedoradokumentation förklarar hur man installerar och använder operativsystemet Fedora och den programvara som paketeras av Fedoraprojektet.
This section contains three books about Fedora 30: Detta avsnitt innehåller tre böcker om Fedora 30:
xref:f30@fedora:release-notes:index.adoc[Fedora 30 Release Notes] xref:f30@fedora:release-notes:index.adoc[Fedora 30 utgåvenoteringar]
xref:f30@fedora:install-guide:index.adoc[Fedora 30 Installation Guide] xref:f30@fedora:install-guide:index.adoc[Fedora 30 installationsguide]
xref:f30@fedora:system-administrators-guide:index.adoc[Fedora 30 System Administrator’s Guide] xref:f30@fedora:system-administrators-guide:index.adoc[Fedora 30 systemadministratörens guide]
The Fedora Documentation Project only actively maintains documentation for the most recent release and the one before it. We also preserve older documentation on this site for historical interest and to acknowledge the generous contribution of time and effort by many, many writers and translators. In 1997, Richard Stallman wrote: Fedora Dokumentationsprojektet underhåller endast aktivt dokumentation för den senaste versionen och den före den. Vi bevarar också äldre dokumentation på denna webbplats för historiskt intresse och för att bevara det generösa bidraget av tid och ansträngning från många, många författare och översättare. 1997 skrev Richard Stallman:
"The biggest deficiency in free operating systems is not in the software — it is the lack of good free manuals that we can include in these systems.”footnote:[Free Software and Free Manuals, available from link:http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html[]] "Den största bristen på fria operativsystem finns inte i programvaran - det är bristen på bra fria handböcker som vi kan inkludera i dessa system." Fotnot: [Fri programvara och fria handböcker, tillgängliga från länk: http://www. gnu.org/philosophy/free-doc.html[]]
We thank everybody who worked hard to correct that deficiency for previous versions of Fedora. Vi tackar alla som arbetat hårt för att rätta till den bristen för tidigare versioner av Fedora.