English Polish
Revision History Historia Zmian
Note that revision numbers relate to the edition of this manual, not to version numbers of Fedora. Zwróć uwagę, że numery wydań dotyczą wersji tego podręcznika, a nie wersji Fedory.
`1-10` `1-10`
Tue Oct 30 2018, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) Wtorek, 30 października 2018, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)
Fedora 29 Final release Finalne wydanie Fedory 29
All external links are now converted to HTTPS where applicable (link:++https://pagure.io/fedora-docs/system-administrators-guide/issue/7++[issue 7]) Wszystkie zewnętrzne linki są teraz przekonwertowane do HTTPS, jeżeli to możliwe (link:++https://pagure.io/fedora-docs/system-administrators-guide/issue/7++[wydanie 7])
The chapter about *anacron* now mentions that it won't run by default when the system is being powered by a battery (link:++https://pagure.io/fedora-docs/system-administrators-guide/issue/8++[issue 8]) Rozdział o *anacron* wspomina teraz, że domyślnie nie włączy się on, gdy system jest zasilany z baterii (link:++https://pagure.io/fedora-docs/system-administrators-guide/issue/8++[wydanie 8])
Fixed a keyring name in the Kernel Module Authentication chapter (link:++https://pagure.io/fedora-docs/system-administrators-guide/issue/11++[issue 11]) Poprawiono nazwę zestawu kluczy w dziale Autoryzacja Modułów Jądra (link:++https://pagure.io/fedora-docs/system-administrators-guide/issue/11++[błąd 11])
Removed mentions of *rsyslog* as a default syslog Usunięto wspomnienia o *rsyslog* jako domyślnym syslogu
Various fixes related to the new publishing system Rozmaite poprawki w związku z nowym systemem publikowania
`1-9` `1-9`
Sun Jun 25, 2017, Ryan (t3rm1n4l@fedoraproject.org)
Niedziela, 25 czerwca 2017, Ryan (t3rm1n4l@fedoraproject.org)
Converted document to asciidocs, updated table refs, removed manual line breaks, fixed formatting and some grammar Przekonwertowano dokumenty do asciidocs, zaaktualizowano odniesienia w tabelach, usunięto ręczne łamania linii, naprawiono formatowanie i trochę gramatyki
`1-8` `1-8`
Mon Nov 14 2016, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) Poniedziałek, 14 Listopada 2016, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)
Fedora 25 release of the [citetitle]_System Administrator's Guide_. Wydanie [citetitle]_Przewodnika Adminstratora Systemu_ Fedory 25.
`1-7` `1-7`
Tue June 21 2016, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com) Wtorek, 21 czerwca 2016, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)
Fedora 24 release of the [citetitle]_System Administrator's Guide_. Wydanie [citetitle]_Przewodnika Adminstratora Systemu_ Fedory 24.
`1-5` `1-5`