English Polish
Wayland is enabled by default in the GNOME Desktop. You can choose to run GNOME in X11 by choosing the Gnome on xorg option in the session chooser on the login screen. Currently KDE still uses X11 and although there is a plasma-wayland session available, it is not considered stable or bugfree at this time. Wayland jest domyślnie włączony w GNOME. Możesz wybrać uruchomienie X11 w GNOME wybierając opcję "Gnome on Xorg" w zakładce wyboru sesji na ekranie logowania. Aktualnie KDE wciąż używa X11 i pomimo tego, że dostępna jest sesja plasma-wayland, chwilowo nie jest uznawana za wersję stabilną i wolną od błędów.
Determining whether you are using Wayland Ustalanie, czy korzystasz z Waylanda
One way to determine if you're running in Wayland, is to check the value of the variable $WAYLAND_DISPLAY. To do this type: Jednym ze sposobów, aby sprawdzić czy używasz Waylanda jest sprawdzenie wartości zmiennej $WAYLAND_DISPLAY. Aby to zrobić, wpisz w konsoli:
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0
If you are not running under Wayland the variable will not contain any values. You can also use loginctl to show you what type of session is running: Jeżeli nie używasz Waylanda, ta zmienna nie będzie miała żadnej wartości. Możesz również użyć loginctl, aby zobaczyć jaki rodzaj sesji jest aktualnie uruchomiony:
$ loginctl show-session <YOUR_SESSION_NUMBER> -p Type
$ loginctl show-session <TWÓJ_NUMER_SESJI> -p Type
To determine your session number, simply typing `loginctl` should provide your session details. Aby znaleźć numer swojej sesji, wpisz samo `loginctl`, aby wyświetlić szczegóły swojej sesji.
There is also a legacy X11 server provided with Wayland for compatibility purposes. To determine what applications are running in this mode, you can run the following command: Wayland udostępnia również wbudowany serwer X11 na potrzeby kompatybilności ze starszymi aplikacjami. Aby sprawdzić, które aplikacje korzystają z trybu kompatybilności, wpisz następującą komendę:
$ xlsclients
$ xlsclients
Additional Resources Dodatkowe Materiały
To find out more about Wayland, please see the following website: Aby dowiedzieć się więcej na temat Waylanda, odwiedź następującą stronę:
https://wayland.freedesktop.org/ https://wayland.freedesktop.org/
If you need to determine if an issue you are experiencing is related to wayland, see the Fedora wiki at the link below: Jeżeli potrzebujesz sprawdzić, czy problem z którym masz do czynienia jest powiązany z Waylandem, zapoznaj się z treścią dostępną pod następującym linkiem do wiki Fedory:
https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Wayland_problems https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Wayland_problems