English Polish
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0
$ loginctl show-session <YOUR_SESSION_NUMBER> -p Type
$ loginctl show-session <TWÓJ_NUMER_SESJI> -p Type
$ xlsclients
$ xlsclients
To find out more about Wayland, please see the following website: Aby dowiedzieć się więcej na temat Waylanda, odwiedź następującą stronę:
To determine your session number, simply typing `loginctl` should provide your session details. Aby znaleźć numer swojej sesji, wpisz samo `loginctl`, aby wyświetlić szczegóły swojej sesji.
Additional Resources Dodatkowe materiały
https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Wayland_problems https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Wayland_problems
https://wayland.freedesktop.org/ https://wayland.freedesktop.org/
One way to determine if you're running in Wayland, is to check the value of the variable $WAYLAND_DISPLAY. To do this type: Jednym ze sposobów, aby sprawdzić czy używasz Waylanda jest sprawdzenie wartości zmiennej $WAYLAND_DISPLAY. Aby to zrobić, wpisz w konsoli:
If you are not running under Wayland the variable will not contain any values. You can also use loginctl to show you what type of session is running: Jeżeli nie używasz Waylanda, ta zmienna nie będzie miała żadnej wartości. Możesz również użyć loginctl, aby zobaczyć jaki rodzaj sesji jest aktualnie uruchomiony:
If you need to determine if an issue you are experiencing is related to wayland, see the Fedora wiki at the link below: Jeżeli potrzebujesz sprawdzić, czy problem z którym masz do czynienia jest powiązany z Waylandem, zapoznaj się z treścią dostępną pod następującym linkiem do wiki Fedory:
The Wayland Display Server Serwer wyświetlania Wayland
Determining whether you are using Wayland Ustalanie, czy korzystasz z Waylanda
Wayland is enabled by default in the GNOME Desktop. You can choose to run GNOME in X11 by choosing the Gnome on xorg option in the session chooser on the login screen. Currently KDE still uses X11 and although there is a plasma-wayland session available, it is not considered stable or bugfree at this time. Wayland jest domyślnie włączony w GNOME. Możesz wybrać uruchomienie X11 w GNOME wybierając opcję "Gnome on Xorg" w zakładce wyboru sesji na ekranie logowania. Aktualnie KDE wciąż używa X11 i pomimo tego, że dostępna jest sesja plasma-wayland, chwilowo nie jest uznawana za wersję stabilną i wolną od błędów.
Wayland is a display server which was (at the time of writing) introduced as the default display server in GNOME. It is said that Wayland will eventually replace X11 as the default display server on Linux and many distributions have begun implementation of Wayland. Wayland is a more modern display server and has a smaller code base currently. Wayland is still under development, and there are still applications and behaviours that don't work as expected, you may find that some applications have not been updated to work properly in Wayland and currently the only way these applications will run is using Xorg instead of Wayland. This includes some legacy system applications and games. Wayland to serwer wyświetlania który został (w momencie pisania tego artykułu) wprowadzony jako domyślny serwer wyświetlania w GNOME. Planowo Wayland ma zastąpić X11 jako domyślny serwer wyświetlania na Linuxie i wiele dystrybucji rozpoczęło już implementację Waylanda. Wayland jest bardziej dopasowany do współczesnych standardów i w tym momencie ma znacznie mniejszą ilość kodu niż X11. Wayland wciąż jest w fazie tworzenia, w związku z czym wciąż istnieją aplikacje i zachowania które nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami. Możliwe, że niektóre aplikacje nie zostały zaktualizowane do wsparcia dla Waylanda i jedynym sposobem, aby je uruchomić będzie użycie Xorg zamiast Waylanda. W tej grupie zawierają się też starsze aplikacje systemowe i gry.
There is also a legacy X11 server provided with Wayland for compatibility purposes. To determine what applications are running in this mode, you can run the following command: Wayland udostępnia również wbudowany serwer X11 na potrzeby kompatybilności ze starszymi aplikacjami. Aby sprawdzić, które aplikacje korzystają z trybu kompatybilności, wpisz następującą komendę:
Wayland in Fedora Wayland w Fedorze
There is also the `lg` (looking glass) tool in GNOME that will allow you to determine what display server a window is using. To do this, you run the application by typing `lg` in the run dialog or at the command line, select "`Windows`" in the upper right corner of the tool, and click on the application name (or open window) you want to know about. If the window is running in wayland it will say "`MetaWindowWayland`" and if it is running in X11 it will say "`MetaWindowX11`". W GNOME dostępne jest również narzędzie `lg` (looking glass), które pozwala na sprawdzenie jaki rodzaj serwera wyświetlania jest używany. Aby to zrobić, uruchom aplikację wpisując `lg` w oknie uruchamiania lub linii komend, wybierz "`Windows`" w prawym górnym rogu narzędzia, a następnie kliknij na nazwę aplikacji (lub otwarte okno) o której chcesz się dowiedzieć. Jeżeli aplikacja jest uruchomiona za pomocą Waylanda, wyświetlona zostanie wartość "`MetaWindowWayland`", a jeżeli za pomocą X11, wyświetlone zostanie "`MetaWindowX11`".