English Polish
Additionally, the `atomic` CLI supports installation of system containers, which are Docker/OCI images distinct from the host user space. For more information, see link:++https://www.projectatomic.io/docs/usr-bin-atomic/++[its online documentation]. Dodatkowo, polecenie `atomic` wspiera instalację kontenerów systemowych. Są one kontenerami Dockera/obrazami OCI osobnymi od przestrzeni użytkownika gospodarza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz link:++https://www.projectatomic.io/docs/usr-bin-atomic/++[dokumentację online].
Hybrid image/package management Hybrydowe zarządzanie pakietami/obrazami
There are two types of {MAJOROS} system; "traditional", which use DNF, and "image-based" which use rpm-ostree. Istnieją dwa typy systemów {MAJOROS}; "tradycyjny", który używa DNF, oraz "bazowany na obrazach", który używa rpm-ostree.
On a traditional {MAJOROS} system, software is divided into RPM packages, which can be managed via [application]*DNF*. Na tradycyjnym systemie {MAJOROS}, oprogramowanie jest podzielone na pakiety RPM, którymi można zarządzać przy pomocy [application]*DNF*.
Traditional package management Tradycyjne zarządzanie pakietami
The "Atomic" variant of {MAJOROS} uses [application]*rpm-ostree* to update the host. `rpm-ostree` is a hybrid image/package system. By default, installations are in "image" mode using OSTree, but additional packages can be installed. It also supports overrides, rebases, and many other features. For more information, see link:++https://www.projectatomic.io/docs/os-updates/++[its online documentation]. Wariant "atomistyczny" {MAJOROS} używa [application]*rpm-ostree* do aktualizowania gospodarza. `rpm-ostree` jest systemem hybrydowych pakietów/obrazów. Domyślnie instalacje tworzone są w trybie "obrazu" używając OSTree, ale dodatkowe pakiety mogą zostać doinstalowane. Wspierane są również nadpisywanie, ustalanie nowej bazy, i wiele innych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź link:++https://www.projectatomic.io/docs/os-updates/++[dokumentację online OSTree].
Package Management Zarządzanie pakietami