English Polish
System Locale and Keyboard Configuration Ustawienia Regionalne Systemu i Konfiguracja Klawiatury
indexterm:[keyboard configuration] The *system locale* specifies the language settings of system services and user interfaces. The *keyboard layout* settings control the layout used on the text console and graphical user interfaces. indexterm:[konfiguracja klawiatury] *Ustawienia regionalne* systemu określają ustawienia językowe usług systemowych i interfejsów użytkownika. Ustawienia *układu klawiatury* sterują układem używanym w konsoli tekstowej i graficznych interfejsach użytkownika.
These settings can be made by modifying the `/etc/locale.conf` configuration file or by using the [application]*localectl* utility. You can also set these settings during system installation using the installer graphical interface, text mode interface, or the [command]*keyboard* and [command]*lang* Kickstart commands. See the link:https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/f{MAJOROSVER}/install-guide[{MAJOROS} Installation Guide] for information about these options. Ustawienia te moga zostać zmienione poprzez modyfikację pliku `/etc/locale.conf` lub za pomocą narzędzia [application]*localectl*. Możesz również skonfigurować te wartości podczas instalacji systemu za pomocą graficznego interfejsu, linii komend lub za pomocą poleceń [command]*keyboard*oraz [command]*lang* narzędzia Kickstart. Przeczytaj link:++https://docs.fedoraproject.org/install-guide++[Instrukcję Instalacji {MAJOROS}] aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach.
Setting the System Locale Zmiana ustawień języka
System-wide locale settings are stored in the `/etc/locale.conf` file, which is read at early boot by the `systemd` daemon. The locale settings configured in `/etc/locale.conf` are inherited by every service or user, unless individual programs or individual users override them. Ustawienia globalne dla całego systemu trzymane sa w pliku `/etc/locale.conf`, który jest w trakcie uruchamiania odczytywany przez usługę `systemd`. Ustawienia z `/etc/locale.conf` są dziedziczone przez wszystkie usługi i użytkowników, chyba ze zostana nadpisane przez konkretne programy lub użytkownika.
The basic file format of `/etc/locale.conf` is a newline-separated list of variable assignments. For example, German locale with English messages in `/etc/locale.conf` looks as follows: Podstawowy format pliku `/etc/locale.conf` to zestaw wartości przypisanych do zmiennych, każda w nowej linijce. Dla przykładu, ustawienie języka Niemieckiego z Angielskimi powiadomieniami w `/etc/locale.conf` można osiągnąć tak:
LANG=de_DE.UTF-8
LC_MESSAGES=C
LANG=de_DE.UTF-8
LC_MESSAGES=C
Here, the LC_MESSAGES option determines the locale used for diagnostic messages written to the standard error output. To further specify locale settings in `/etc/locale.conf`, you can use several other options, the most relevant are summarized in xref:System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc#tab-locale_options[Options configurable in /etc/locale.conf]. See the `locale(7)` manual page for detailed information on these options. Note that the LC_ALL option, which represents all possible options, should not be configured in `/etc/locale.conf`. Opcja LC_MESSAGES ustala język używany dla wiadomości diagnostycznych wysyłanych do standardowego wyjścia błędów. Aby ustalić dokładniej opcje języka w `/etc/locale.conf`, możesz użyć wielu innych opcji. Najważniejsze z nich są wypisane w xref:System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc#tab-locale_options[Opcjach konfigurowanych w pliku /etc/locale.conf]. Zapoznaj się ze stroną`locale(7)` dokumentacji `man` aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opcji. Opcja LC_ALL, która wypisuje wszystkie dostepne opcje nie powinna być konfigurowana w `/etc/locale.conf`.
Options configurable in /etc/locale.conf Opcje konfigurowane w /etc/locale.conf
|Option|Description
|LANG|Provides a default value for the system locale.
|LC_COLLATE|Changes the behavior of functions which compare strings in the local alphabet.
|LC_CTYPE|Changes the behavior of the character handling and classification functions and the multibyte character functions.
|LC_NUMERIC|Describes the way numbers are usually printed, with details such as decimal point versus decimal comma.
|LC_TIME|Changes the display of the current time, 24-hour versus 12-hour clock.
|LC_MESSAGES|Determines the locale used for diagnostic messages written to the standard error output.
|Opcja|Opis
|LANG|Domyślny język ustawiony w systemie
|LC_COLLATE|Zmienia sposób działania funkcji porównujących ciągi znaków w lokalnym alfabecie.
|LC_CTYPE|Zmienia sposób funkcji zajmujących się przetwarzaniem i klasyfikacją znaków oraz funkcji znaków wielobajtowych.
|LC_NUMERIC|Opisuje sposób, w jaki wyświetlane są liczby, uwzględniając szczegóły takie jak rozdzielanie miejsc dziesiętnych za pomocą kropki lub przecinka.
|LC_TIME|Zmienia wyświetlanie aktualnego czasu między systemem 24 godzinnym a 12 godzinnym.
|LC_MESSAGES|Konfiguruje ustawienia języka dla wiadomości diagnostycznych zapisywanych do standardowego wyjścia błędów.
Displaying the Current Status Wyświetlanie aktualnego statusu
The [command]#localectl# command can be used to query and change the system locale and keyboard layout settings. To show the current settings, use the [option]`status` option: Polecenie [command]#localectl# może być użyte aby wyświetlić lub zmienić ustawienia języka oraz układu klawiatury. Aby wyświetlić aktualne wartości, użyj opcji [option]`status`:
[command]#localectl# [option]`status`
[command]#localectl# [opcje]`status`
The output of the previous command lists the currently set locale, keyboard layout configured for the console and for the X11 window system. Powyższa komenda wypisze aktualny jezyk oraz układ klawiatury dla konsoli oraz systemu okien X11.
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
Listing Available Locales Dostepne języki
To list all locales available for your system, type: Aby wypisać wszystkie języki dostepne w systemie, użyj następującego polecenia:
[command]#localectl# [option]`list-locales`
[command]#localectl# [option]`list-locales`
Listing Locales Szukanie języka
Imagine you want to select a specific English locale, but you are not sure if it is available on the system. You can check that by listing all English locales with the following command: Wyobraź sobie, że chcesz użyć konkretnego języka Angielskiego w swoim systemie, ale nie wiesz, czy jest dostepny. Możesz to sprawdzić wypisujac wszystkie dostępne warianty języka Angielskiego za pomocą następującej komendy: