English Polish
To set the default system locale, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny język systemu, użyj następującego polecenia jako `root`:
With this option, the X11 keymap is specified without changing the previous console layout setting. Dzięki tej opcji, układ klawiatury X11 jest ustawiany bez modyfikacji wcześniej ustalonego układu dla konsoli.
You can use [command]#grep# to search the output of the previous command for a specific keymap name. There are often multiple keymaps compatible with your currently set locale. For example, to find available Czech keyboard layouts, type: Możesz użyć polecenia [command]#grep# aby przeszukać wynik zwrócony przez poprzednie polecenie, aby odnaleźć nazwę konkretnego układu klawiatury. Zwykle dostępnych jest więcej niż jeden układ klawiatury dla Twojego aktualnego języka. Dla przykładu, aby znaleźć wszystkie Czeskie układy klawiatury, wpisz: