English Polish
You can use [command]#grep# to search the output of the previous command for a specific keymap name. There are often multiple keymaps compatible with your currently set locale. For example, to find available Czech keyboard layouts, type: Możesz użyć polecenia [command]#grep# aby przeszukać wynik zwrócony przez poprzednie polecenie, aby odnaleźć nazwę konkretnego układu klawiatury. Zwykle dostępnych jest więcej niż jeden układ klawiatury dla Twojego aktualnego języka. Dla przykładu, aby znaleźć wszystkie Czeskie układy klawiatury, wpisz:
With this option, the X11 keymap is specified without changing the previous console layout setting. Dzięki tej opcji, układ klawiatury X11 jest ustawiany bez modyfikacji wcześniej ustalonego układu dla konsoli.
To set the default system locale, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny język systemu, użyj następującego polecenia jako `root`:
To set the default keyboard layout for your system, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny układ klawiatury dla swojego systemu, wpisz poniższe polecenie jako `root`:
To list all locales available for your system, type: Aby wypisać wszystkie języki dostepne w systemie, użyj następującego polecenia:
To list all available keyboard layouts that can be configured on your system, type: Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych układów klawiatury dostępnych w twoim systemie, użyj polecenia:
These settings can be made by modifying the `/etc/locale.conf` configuration file or by using the [application]*localectl* utility. You can also set these settings during system installation using the installer graphical interface, text mode interface, or the [command]*keyboard* and [command]*lang* Kickstart commands. See the link:https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/f{MAJOROSVER}/install-guide[{MAJOROS} Installation Guide] for information about these options. Ustawienia te moga zostać zmienione poprzez modyfikację pliku `/etc/locale.conf` lub za pomocą narzędzia [application]*localectl*. Możesz również skonfigurować te wartości podczas instalacji systemu za pomocą graficznego interfejsu, linii komend lub za pomocą poleceń [command]*keyboard*oraz [command]*lang* narzędzia Kickstart. Przeczytaj link:++https://docs.fedoraproject.org/install-guide++[Instrukcję Instalacji {MAJOROS}] aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach.
The output of the previous command lists the currently set locale, keyboard layout configured for the console and for the X11 window system. Powyższa komenda wypisze aktualny jezyk oraz układ klawiatury dla konsoli oraz systemu okien X11.
Then you can verify if your setting was successful by checking the current status: Możesz sprawdzić, czy ustawienia są poprawne sprawdzając aktualny status:
The [command]#localectl# command can be used to query and change the system locale and keyboard layout settings. To show the current settings, use the [option]`status` option: Polecenie [command]#localectl# może być użyte aby wyświetlić lub zmienić ustawienia języka oraz układu klawiatury. Aby wyświetlić aktualne wartości, użyj opcji [option]`status`:
The basic file format of `/etc/locale.conf` is a newline-separated list of variable assignments. For example, German locale with English messages in `/etc/locale.conf` looks as follows: Podstawowy format pliku `/etc/locale.conf` to zestaw wartości przypisanych do zmiennych, każda w nowej linijce. Dla przykładu, ustawienie języka Niemieckiego z Angielskimi powiadomieniami w `/etc/locale.conf` można osiągnąć tak:
System-wide locale settings are stored in the `/etc/locale.conf` file, which is read at early boot by the `systemd` daemon. The locale settings configured in `/etc/locale.conf` are inherited by every service or user, unless individual programs or individual users override them. Ustawienia globalne dla całego systemu trzymane sa w pliku `/etc/locale.conf`, który jest w trakcie uruchamiania odczytywany przez usługę `systemd`. Ustawienia z `/etc/locale.conf` są dziedziczone przez wszystkie usługi i użytkowników, chyba ze zostana nadpisane przez konkretne programy lub użytkownika.
System Locale and Keyboard Configuration Ustawienia Regionalne Systemu i Konfiguracja Klawiatury
Setting the X11 Keymap Separately Ustawianie Układu Klawiatury X11 Osobno
Setting the System Locale Zmiana ustawień języka
Setting the Locale Ustawianie Języka
Setting the Keymap Ustawianie Układu klawiatury
Searching for a Particular Keymap Szukanie konkretnego Układu Klawiatury
Replace _model_ with the keyboard model name, _variant_ and _options_ with keyboard variant and option components, which can be used to enhance the keyboard behavior. These options are not set by default. For more information on X11 Model, X11 Variant, and X11 Options see the `kbd(4)` man page. Zastąp _model_ nazwą modelu klawiatury, a _wariant_ oraz _opcje_ z odpowiednim wariantem klawiatury oraz opcjami, dzięki czemu możesz rozszerzyć dostępne zachowanie klawiatury. Te opcje domyślnie nie są ustalone. Aby dowiedziec sie więcej o Modelach X11, Wariantach X11 i Opcjach X11 zapoznaj się z dokumentacją man `kbd(4)`.
Replace _map_ with the name of the keymap taken from the output of the [command]#localectl# [option]`list-keymaps` command. Unless the [option]`--no-convert` option is passed, the selected setting is also applied to the default keyboard mapping of the X11 window system, after converting it to the closest matching X11 keyboard mapping. This also applies in reverse, you can specify both keymaps with the following command as `root`: Zastąp _układ_klawiatury_ nazwą układu z listy którą otrzymałeś poprzez wywołanie polecenia [command]#localectl# [option]`list-keymaps`. Jeżeli nie podano opcji [option]`--no-convert`, wybrane ustawienie stanie się też domyślnym układem klawiatury dla systemu okien X11, po znalezieniu najbliżej pasującego układu klawiatury X11. Działa to też w drugą stronę, można podać oba układy klawiatury za pomocą wywołaniu następującego polecenia jako `root`: