English Polish
Installed Documentation Dokumentacja zainstalowana w systemie
`localectl`(1) — The manual page for the [command]#localectl# command line utility documents how to use this tool to configure the system locale and keyboard layout. `localectl`(1) — dokumentacja dla polecenia [command]#localectl# opisuje jak używać tego narzędzia do konfiguracji ustawień języka i układu klawiatury systemu.
`loadkeys`(1) — The manual page for the [command]#loadkeys# command provides more information on how to use this tool to change the keyboard layout in a virtual console. `loadkeys`(1) — dokumentacja dla polecenia [command]#loadkeys# zawiera więcej informacji na temat tego, jak użyć tego narzędzia do zmiany układu klawiatury w wirtualnej konsoli.