English Polish
You can use [command]#grep# to search the output of the previous command for a specific keymap name. There are often multiple keymaps compatible with your currently set locale. For example, to find available Czech keyboard layouts, type: Możesz użyć polecenia [command]#grep# aby przeszukać wynik zwrócony przez poprzednie polecenie, aby odnaleźć nazwę konkretnego układu klawiatury. Zwykle dostępnych jest więcej niż jeden układ klawiatury dla Twojego aktualnego języka. Dla przykładu, aby znaleźć wszystkie Czeskie układy klawiatury, wpisz:
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
Setting the Keymap Ustawianie Układu klawiatury
To set the default keyboard layout for your system, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny układ klawiatury dla swojego systemu, wpisz poniższe polecenie jako `root`:
[command]#localectl# [option]`set-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`set-keymap` _układ_klawiatury_
Replace _map_ with the name of the keymap taken from the output of the [command]#localectl# [option]`list-keymaps` command. Unless the [option]`--no-convert` option is passed, the selected setting is also applied to the default keyboard mapping of the X11 window system, after converting it to the closest matching X11 keyboard mapping. This also applies in reverse, you can specify both keymaps with the following command as `root`: Zastąp _układ_klawiatury_ nazwą układu z listy którą otrzymałeś poprzez wywołanie polecenia [command]#localectl# [option]`list-keymaps`. Jeżeli nie podano opcji [option]`--no-convert`, wybrane ustawienie stanie się też domyślnym układem klawiatury dla systemu okien X11, po znalezieniu najbliżej pasującego układu klawiatury X11. Działa to też w drugą stronę, można podać oba układy klawiatury za pomocą wywołaniu następującego polecenia jako `root`:
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_
If you want your X11 layout to differ from the console layout, use the [option]`--no-convert` option. Jeżeli chcesz, aby układ klawiatury X11 różnił się od tego używanego w konsoli, użyj opcji [option]`--no-convert`.
[command]#localectl# [option]`--no-convert` [option]`set-x11-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`--no-convert` [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_
With this option, the X11 keymap is specified without changing the previous console layout setting. Dzięki tej opcji, układ klawiatury X11 jest ustawiany bez modyfikacji wcześniej ustalonego układu dla konsoli.
Setting the X11 Keymap Separately Ustawianie Układu Klawiatury X11 Osobno
Imagine you want to use German keyboard layout in the graphical interface, but for console operations you want to retain the US keymap. To do so, type as `root`: Wyobraźmy sobie, że chcesz używać Niemieckiego układu klawiatury w interfejsie graficzznym, ale w konsoli używać amerykańskiego układu klawiatury. Aby to osiągnąć, wywołaj następujace polecenie jako `root`:
~]#{nbsp}localectl --no-convert set-x11-keymap pass:quotes[_de_]
~]#{nbsp}localectl --no-convert set-x11-keymap pass:quotes[_de_]
Then you can verify if your setting was successful by checking the current status: Możesz sprawdzić, czy ustawienia są poprawne sprawdzając aktualny status:
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
Apart from keyboard layout (_map_), three other options can be specified: Poza układem klawiatury (_układ_klawiatury), można podać trzy dodatkowe parametry:
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _map_ _model_ _variant_ _options_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_ _model_ _wariant_ _opcje_
Replace _model_ with the keyboard model name, _variant_ and _options_ with keyboard variant and option components, which can be used to enhance the keyboard behavior. These options are not set by default. For more information on X11 Model, X11 Variant, and X11 Options see the `kbd(4)` man page. Zastąp _model_ nazwą modelu klawiatury, a _wariant_ oraz _opcje_ z odpowiednim wariantem klawiatury oraz opcjami, dzięki czemu możesz rozszerzyć dostępne zachowanie klawiatury. Te opcje domyślnie nie są ustalone. Aby dowiedziec sie więcej o Modelach X11, Wariantach X11 i Opcjach X11 zapoznaj się z dokumentacją man `kbd(4)`.
Additional Resources Dodatkowe materiały
For more information on how to configure the keyboard layout on Fedora, see the resources listed below: Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji układu klawiatury w Fedorze, zapoznaj się z następującymi materiałami: