English Polish
indexterm:[keyboard configuration] The *system locale* specifies the language settings of system services and user interfaces. The *keyboard layout* settings control the layout used on the text console and graphical user interfaces. indexterm:[konfiguracja klawiatury] *Ustawienia regionalne* systemu określają ustawienia językowe usług systemowych i interfejsów użytkownika. Ustawienia *układu klawiatury* sterują układem używanym w konsoli tekstowej i graficznych interfejsach użytkownika.
Listing Available Keymaps Wyświetlanie listy dostępnych Układów Klawiatury
Setting the Keymap Ustawianie Układu klawiatury
Imagine you want to use German keyboard layout in the graphical interface, but for console operations you want to retain the US keymap. To do so, type as `root`: Wyobraźmy sobie, że chcesz używać Niemieckiego układu klawiatury w interfejsie graficzznym, ale w konsoli używać amerykańskiego układu klawiatury. Aby to osiągnąć, wywołaj następujace polecenie jako `root`: