English Polish
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
pass:quotes[*output truncated*]
pass:quotes[*rezultat polecenia skrócony*]
Setting the Locale Ustawianie Języka
To set the default system locale, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny język systemu, użyj następującego polecenia jako `root`:
[command]#localectl# [option]`set-locale` [option]`LANG`pass:attributes[{blank}]=pass:attributes[{blank}]_locale_
[command]#localectl# [option]`set-locale` [option]`LANG`pass:attributes[{blank}]=pass:attributes[{blank}]_język_
Replace _locale_ with the locale name, found with the [command]#localectl# [option]`list-locales` command. The above syntax can also be used to configure parameters from xref:System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc#tab-locale_options[Options configurable in /etc/locale.conf]. Zastąp _język_ nazwą języka, znalezionego za pomocą polecenia [command]#localectl# [option]`list-locales`. Powyższa składnia może być również użyta do konfiguracji parametrów dla xref:System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc#tab-locale_options[Opcji konfigurowanych w /etc/locale.conf].
Changing the Default Locale Zmiana domyślnego języka
For example, if you want to set British English as your default locale, first find the name of this locale by using [option]`list-locales`. Then, as `root`, type the command in the following form: Przykładowo, jeżeli chcesz ustawić Brytyjski Angielski jako domyślny język, wpierw znajdź nazwę tego języka używając [option]`list-locales`. Następnie jako `root` wpisz następujące polecenie:
~]#{nbsp}localectl set-locale LANG=pass:quotes[`en_GB.utf8`]
~]#{nbsp}localectl set-locale LANG=pass:quotes[`en_GB.utf8`]
Changing the Keyboard Layout Zmiana Układu Klawiatury
indexterm:[localectl,keyboard configuration]indexterm:[keyboard configuration,layout] The keyboard layout settings enable the user to control the layout used on the text console and graphical user interfaces. indexterm:[localectl,konfiguracja klawiatury]indexterm:[konfiguracja klawiatury,układ] Ustawienia układu klawiatury pozwalają użytkownikowi ustawić, jaki układ klawiatury powinien być używany przez konsolę tekstową oraz graficzny interfejs użytkownika.
Displaying the Current Settings Wyświetlanie Aktualnych Ustawień
As mentioned before, you can check your current keyboard layout configuration with the following command: Jak już zostało to wspomniane wyżej, możesz sprawdzić aktualny układ klawiatury za pomocą następującego polecenia:
Displaying the Keyboard Settings Wyświetlanie Ustawień Klawiatury
In the following output, you can see the keyboard layout configured for the virtual console and for the X11 window system. W zwróconych informacjach możesz wyczytać, jaki układ klawiatury jest ustawiony dla wirtualnej konsoli oraz systemu okien X11.
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
Listing Available Keymaps Wyświetlanie listy dostępnych Układów Klawiatury
To list all available keyboard layouts that can be configured on your system, type: Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych układów klawiatury dostępnych w twoim systemie, użyj polecenia:
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
Searching for a Particular Keymap Szukanie konkretnego Układu Klawiatury