English Polish
The [command]#sudo# command allows for a high degree of flexibility. For instance, only users listed in the `/etc/sudoers` configuration file are allowed to use the [command]#sudo# command and the command is executed in *the user's* shell, not a `root` shell. This means the `root` shell can be completely disabled as shown in the link:++https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Security_Guide/++[Red{nbsp}Hat Enterprise{nbsp}Linux{nbsp}7 Security Guide]. Polecenie [command]#sudo# pozwala na większą elastyczność. Na przykład, tylko użytkownicy wymienieni w pliku `/etc/sudoers` są uprawnieni korzystać z polecenia [command]#sudo#, a polecenie jest wykonywane w kontekście ich sesji linii komend, a nie użytkownika `root`. Oznacza to, że dostęp do sesji użytkownika `root` może być całowicie zablokowana - opis takiego przypadku znajduje się w link:++https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Security_Guide/++[Poradniku Bezpieczeństwa Red{nbsp}Hat Enterprise{nbsp}Linux{nbsp}7].
The example below illustrates the granularity possible when configuring [command]#sudo#: Przykład poniżej pokazuje poziom granulacji, z jaką można konfigurować polecenie [command]#sudo#:
See Also Zobacz Również