English Polish
xref:index.adoc[System Administration Guide] xref:index.adoc[Podręcznik Administratora Systemów]
xref:Preface.adoc[Preface] xref:Preface.adoc[Przedmowa]
Basic System Configuration Podstawowa konfiguracja systemu
xref:basic-system-configuration/intro-basic-system-configuration.adoc[Introduction] xref:basic-system-configuration/intro-basic-system-configuration.adoc[Wstęp]
xref:basic-system-configuration/Opening_GUI_Applications.adoc[Opening Graphical Applications] xref:basic-system-configuration/Opening_GUI_Applications.adoc[Otwieranie aplikacji graficznych]
xref:basic-system-configuration/System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc[System Locale and Keyboard Configuration] xref:basic-system-configuration/System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc[Ustawienia regionalne i konfiguracja klawiatury]
xref:basic-system-configuration/Configuring_the_Date_and_Time.adoc[Configuring the Date and Time] xref:basic-system-configuration/Configuring_the_Date_and_Time.adoc[Konfiguracja daty i czasu]
xref:basic-system-configuration/Managing_Users_and_Groups.adoc[Managing Users and Groups] xref:basic-system-configuration/Managing_Users_and_Groups.adoc[Zarządzanie użytkownikami i grupami]
xref:basic-system-configuration/Gaining_Privileges.adoc[Gaining Privileges] xref:basic-system-configuration/Gaining_Privileges.adoc[Uzyskiwanie uprawnień]
Package Management Zarządzanie pakietami
xref:package-management/intro-package-management.adoc[Introduction] xref:package-management/intro-package-management.adoc[Wstęp]
xref:package-management/DNF.adoc[DNF] xref:package-management/DNF.adoc[DNF]
xref:package-management/rpm-ostree.adoc[rpm-ostree] xref:package-management/rpm-ostree.adoc[rpm-ostree]
Infrastructure Services Usługi infrastruktury
xref:infrastructure-services/intro-infrastructure-services.adoc[Introduction] xref:infrastructure-services/intro-infrastructure-services.adoc[Wstęp]
xref:infrastructure-services/Services_and_Daemons.adoc[Services and Daemons] xref:infrastructure-services/Services_and_Daemons.adoc[Usługi i demony]
xref:infrastructure-services/OpenSSH.adoc[OpenSSH] xref:infrastructure-services/OpenSSH.adoc[OpenSSH]
xref:infrastructure-services/TigerVNC.adoc[TigerVNC] xref:infrastructure-services/TigerVNC.adoc[TigerVNC]
Servers Serwery
xref:servers/intro-servers.adoc[Introduction] xref:servers/intro-servers.adoc[Wstęp]