English Polish
Package Management Zarządzanie pakietami
There are two types of {MAJOROS} system; "traditional", which use DNF, and "image-based" which use rpm-ostree. Istnieją dwa typy systemów {MAJOROS}; "tradycyjny", który używa DNF, oraz "bazowany na obrazach", który używa rpm-ostree.
Traditional package management Tradycyjne zarządzanie pakietami
On a traditional {MAJOROS} system, software is divided into RPM packages, which can be managed via [application]*DNF*. Na tradycyjnym systemie {MAJOROS}, oprogramowanie jest podzielone na pakiety RPM, którymi można zarządzać przy pomocy [application]*DNF*.
Hybrid image/package management Hybrydowe zarządzanie pakietami/obrazami
The "Atomic" variant of {MAJOROS} uses [application]*rpm-ostree* to update the host. `rpm-ostree` is a hybrid image/package system. By default, installations are in "image" mode using OSTree, but additional packages can be installed. It also supports overrides, rebases, and many other features. For more information, see link:++http://www.projectatomic.io/docs/os-updates/++[its online documentation]. {MAJOROS} w wersji "Atomic" używa programu [application]*rpm-ostree* aby zaktualizować komputer. `rpm-ostree` to hybrydowy system pakietów/obrazów. Domyślnie instalacje odbywają się w trybie "obrazów" za pomocą OSTree, ale dodatkowe pakiety mogą być doinstalowywane. Wspiera nadpisywanie, przepisywanie oraz wiele innych funkcjonalności. Po więcej informacji udaj się do link:++http://www.projectatomic.io/docs/os-updates/++[dokumentacji tego narzędzia].
Additionally, the `atomic` CLI supports installation of system containers, which are Docker/OCI images distinct from the host user space. For more information, see link:++http://www.projectatomic.io/docs/usr-bin-atomic/++[its online documentation]. Dodatkowo, polecenie `atomic` wspiera instalację kontenerów systemowych. Są one kontenerami Dockera/obrazami OCI osobnymi od przestrzeni użytkownika gospodarza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz link:++https://www.projectatomic.io/docs/usr-bin-atomic/++[dokumentację online].