English Turkish
Notable changes for desktop users Masaüstü kullanıcıları için önemli değişiklikler
Change the Desktop release criteria for ARM and AArch64 ARM ve AArch64 için Masaüstü yayınlama ölçütlerini değiştirme
The following release criteria changes are now present in Fedora 32: Fedora 32'de aşağıdaki yayınlama ölçütü değişiklikleri yapıldı:
Drop Xfce on 32-bit ARM from release-blocking desktops. 32-bit ARM üzerinde Xfce, yayınlamayı engelleyen masaüstlerinden çıkarıldı.
Workstation on `AArch64` to release-blocking desktops. `AArch64` üzerinde Workstation, yayınlamayı engelleyen masaüstlerine eklendi.
The new additions to release-blocking deliverables include `IoT` and `CoreOS` architecture. To reduce the overall test coverage and release-blocking desktops, it no longer blocks on the 32-Bit ARM Xfce Desktop spin and adds `Workstation` on AArch64 as a release-blocking desktop. Yayınlamayı engelleyen ürünlere yapılan yeni eklemeler arasında `IoT` ve `CoreOS` mimarisi yer alıyor. Genel test kapsamını ve yayınlamayı engelleyen masaüstlerini azaltmak için artık 32-bit ARM Xfce Masaüstü spininde engellenmiyor ve AArch64 üzerinde `Workstation` yayınlamayı engelleyen masaüstü olarak eklendi.
As a result, this change reduces the release-blocking desktops and potential for blocker bugs. Sonuç olarak bu değişiklik, yayınlamayı engelleyen masaüstlerini ve engelleyici hata olasılığını azaltmaktadır.
Selected bitmap fonts are now available as OpenType Seçilen bitmap yazı tipleri artık OpenType olarak kullanılabilir
In Fedora 31, the *Pango* library switched to the *HarfBuzz* back end, which does not support bitmap fonts. Applications that use *Pango* for font rendering, such as *GNOME Terminal*, can no longer use bitmap fonts. Fedora 31'de, *Pango* kütüphanesi bitmap yazı tiplerini desteklemeyen *HarfBuzz* arka ucuna geçti. *GNOME Terminal* gibi yazı tipi görselleştirmek için *Pango* kullanan uygulamalar artık bitmap yazı tiplerini kullanamaz.
This release introduces new packages that provide selected bitmap fonts converted to the OpenType format. This format is supported by *Pango*. Bu sürüm, OpenType biçimine dönüştürülmüş seçili bitmap yazı tiplerini sağlayan yeni paketler sunmaktadır. Bu biçim *Pango* tarafından desteklenmektedir.
The following packages now provide OpenType versions of bitmap fonts: Aşağıdaki paketler artık bitmap yazı tiplerinin OpenType sürümlerini sunmaktadır:
`bitmap-lucida-typewriter-opentype-fonts` `bitmap-lucida-typewriter-opentype-fonts`
`bitmap-fangsongti-opentype-fonts` `bitmap-fangsongti-opentype-fonts`
`bitmap-console-opentype-fonts` `bitmap-console-opentype-fonts`
`bitmap-fixed-opentype-fonts` `bitmap-fixed-opentype-fonts`
`ucs-miscfixed-opentype-fonts` `ucs-miscfixed-opentype-fonts`
`terminus-fonts` `terminus-fonts`
You cannot install both the bitmap and OpenType versions of the packages, with the exception of `terminus-fonts`, which includes both formats. Her iki biçimi de içeren `terminus-fonts` hariç, paketlerin hem bitmap hem de OpenType sürümlerini kuramazsınız.
Fonts language Provides moved to the langpacks package Diller için yazı tipi sağlananları langpacks paketine taşındı
This change aims to provide more reliable, predictable, and consistent fonts installation as well as better user experience around font dependencies. To achieve this, the change moves the `Provides: font(:lang=\*)` tags into the `langpacks-core-font-\*` sub-packages of the `langpacks` package. The sub-packages already obtain the default font, locale and input-method for each language. As a result, whenever a missing glyph font installation is requested, the `langpacks-core-font-_<lang>_` package will be installed and will get the default font using the existing `Requires:` tag. Bu değişiklik daha güvenilir, öngörülebilir ve tutarlı yazı tipi kurulumunun yanı sıra yazı tipi bağımlılıkları konusunda daha iyi kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu başarmak için, bu değişiklik `Provides: font(:lang=\*)` etiketlerini `langpacks` paketinin `langpacks-core-font-\*` alt paketlerine taşır. Alt paketler zaten her dil için öntanımlı yazı tipini, yerel ayarı ve giriş yöntemini içerir. Sonuç olarak, ne zaman eksik bir glif yazı tipi kurulumu istense, `langpacks-core-font-_<dil>_` paketi kurulacak ve mevcut `Requires:` etiketini kullanarak öntanımlı yazı tipini alacaktır.