English Polish
Copyright {YEAR} {HOLDER}. Copyright {YEAR} {HOLDER}.
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at link:++https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/++[]. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Treść i ilustracje w tym dokumencie są licencjonowane przez Red Hat na licencji Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). Wytłumaczenie CC-BY-SA jest dostępne pod linkiem link:++https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/++[]. Oryginalni twórcy tego dokumentu oraz Red Hat wyznaczają Projekt Fedora jako "Attribution Party" (podmiot, który musi zostać podany jako twórca oryginalny) dla celów CC-BY-SA. W zgodzie z CC-BY-SA, jeżeli udostępniasz ten dokument lub jego adaptację, musisz podać razem z nim URL oryginalnej wersji.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law. Red Hat, jako licencjodawca tego dokumentu, zrzeka się prawa do egzekwowania, i zgadza się nie domagać się wypełniania, Sekcji 4d CC-BY-SA w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, MetaMatrix, Fedora, logo Infinity, oraz RHCE są znakami towarowymi Red Hat, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to link:++https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines++[]. Dla wytycznych dotyczących dozwolonego użytku znaków towarowych Fedory, proszę odwołać się do link:++https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines++[].
*Linux* (R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
*Linux* (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
*Java* (R) is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
*Java* (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.
*XFS* (R) is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
*XFS* (R) jest znakiem towarowym Silicon Graphics International Corp. lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
*MySQL* (R) is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.
*MySQL* (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym MySQL AB w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach.
All other trademarks are the property of their respective owners. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.