English Dutch
Welcome to Fedora Welkom bij Fedora
The Fedora Project is a partnership of Free software community members from around the globe. The Fedora Project builds open source software communities and produces a Linux distribution called Fedora. Het Fedora Project is een samenwerking van leden van de vrije software-gemeenschap van over de hele wereld. Het Fedora Project bouwt open bron softwaregemeenschappen en produceert een Linux-distributie genaamd Fedora.
The Fedora Project's mission is to lead the advancement of Free and open source software and content as a collaborative community. The three elements of this mission are clear: De missie van het Fedora Project is om de vooruitgang van vrije en open bron software en inhoud te leiden als een samenwerkingsgemeenschap. De drie elementen van deze missie zijn duidelijk:
The Fedora Project always strives to lead, not follow. Het Fedora Project streeft er altijd naar om te leiden, niet te volgen.
The Fedora Project consistently seeks to create, improve, and spread Free/Libre code and content. Het Fedora Project streeft er consequent naar om Free/Libre code en inhoud te creëren, te verbeteren en te verspreiden.
The Fedora Project succeeds through shared action on the part of many people throughout our community. Het Fedora Project slaagt door gedeelde actie van de kant van veel mensen in onze gemeenschap.
To find out more general information about Fedora, refer to the following pages, on the Fedora Project Wiki: Om meer algemene informatie over Fedora te vinden, refereer je naar de volgende pagina's, op de Fedora Project Wiki:
Need Help? Hulp nodig?
There are a number of places you can get assistance should you run into problems. Er zijn een aantal plaatsen waar je hulp kunt krijgen als je problemen tegenkomt.
You may also find assistance on the `#fedora` channel on the IRC net `irc.freenode.net`. Keep in mind that the channel is populated by volunteers wanting to help, but folks knowledgeable about a specific topic might not always be available. Mogelijk vindt je ook hulp op het `#fedora` kanaal op het IRC net `irc.freenode.net`. Houd er rekening mee dat het kanaal wordt bevolkt door vrijwilligers die willen helpen, maar mensen met kennis van een bepaald onderwerp zijn mogelijk niet altijd beschikbaar.
Want to Contribute? Wil je bijdragen?