English Turkish
Perform the graphical installation remotely by connecting to the installation system from another computer with a graphical display using the _VNC_ (Virtual Network Computing) protocol - see xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Installing Using VNC] Grafiksel ekranı olan başka bir bilgisayardan _VNC_ (Virtual Network Computing) protokolünü kullanarak kurulum sistemine bağlanarak grafiksel kurulumu uzaktan gerçekleştirin - xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[VNC Kullanarak Kurma] bölümüne bakın
Installing in the Graphical User Interface Grafiksel Kullanıcı Arayüzünde Kurma
You can also control the graphical installer with your keyboard. Use kbd:[Tab] and kbd:[Shift + Tab] to cycle through active control elements (buttons, check boxes, etc.) on the current screen, kbd:[Up] and kbd:[Down] arrow keys to scroll through lists, and kbd:[Left] and kbd:[Right] to scroll through horizontal toolbars or table entries. kbd:[Space] or kbd:[Enter] can be used to select or remove a highlighted item from selection and to expand and collapse drop-down menus. Grafiksel kurucuyu klavyenizle de denetleyebilirsiniz. Geçerli ekrandaki etkin denetim ögeleri (düğmeler, onay kutuları vb.) arasında geçiş yapmak için kbd:[Tab] ve kbd:[Shift + Tab] tuşlarını, listeler arasında gezinmek için kbd:[Yukarı] ve kbd:[Aşağı], yatay araç çubukları veya tablo elemanları arasında gezinmek için kbd:[Sol] ve kbd:[Sağ] ok tuşlarını kullanın. kbd:[Space] veya kbd:[Enter], vurgulanan bir ögeyi seçmek veya seçimden kaldırmak ve açılır menüleri genişletmek ve daraltmak için kullanılabilir.
The graphical installation interface is the preferred method of manually installing {PRODUCT}. It allows you full control over all available settings, including custom partitioning and advanced storage configuration, and it is also localized to many languages other than English, allowing you to perform the entire installation in a different language. The graphical mode is used by default when you boot the system from local media (a CD, DVD or a USB flash drive). Grafiksel kurulum arayüzü, elle {PRODUCT} kurmak için tercih edilen yöntemdir. Özel bölümlendirme ve gelişmiş depolama yapılandırması da dahil olmak üzere kullanılabilir tüm ayarlar üzerinde tam denetim sahibi olmanızı sağlar ve ayrıca İngilizce dışındaki birçok dilde yerelleştirildiği için kurulumun tamamını farklı bir dilde gerçekleştirmenize izin verir. Grafiksel mod, sistemi yerel ortamdan (CD, DVD veya USB flash sürücü) önyüklediğinizde öntanımlı olarak kullanılır.
|Shortcut|Contents
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[1]|Main installation program window. Contains text-based prompts (during text mode installation or if you use VNC direct mode), and also some debugging information.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[2]|Interactive shell prompt with `root` privileges.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[3]|Installation log; displays messages stored in `/tmp/anaconda.log`.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[4]|Storage log; displays messages related storage devices from kernel and system services, stored in `/tmp/storage.log`.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[5]|Program log; displays messages from other system utilities, stored in `/tmp/program.log`.
|Kısayol|İçerik
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[1]|Ana kurulum programı penceresi. Metin tabanlı istemler (metin modunda kurulum sırasında veya VNC doğrudan modunu kullanıyorsanız) ve ayrıca bazı hata ayıklama bilgilerini içerir.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[2]|`root` ayrıcalıklarına sahip etkileşimli kabuk istemi.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[3]|Kurulum günlük kaydı; `/tmp/anaconda.log` dosyasında saklanan mesajları görüntüler.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[4]|Depolama günlük kaydı; `/tmp/storage.log` dosyasında saklanan, çekirdek ve sistem hizmetlerinden gelen depolama aygıtlarıyla ilgili mesajları görüntüler.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[5]|Program günlük kaydı; `/tmp/program.log ` dosyasında saklanan, diğer sistem programlarından gelen mesajları görüntüler.
Accessing Consoles Konsollara Erişme
Available tmux Windows Kullanılabilir tmux pencereleri
The installer will always use the English language and the US English keyboard layout. You can configure your language and keyboard settings, but these settings will only apply to the installed system, not to the installation. Kurucu her zaman İngilizce dilini ve ABD İngilizce klavye düzenini kullanacaktır. Dil ve klavye ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz, ancak bu ayarlar sadece kurulacak sisteme uygulanacaktır, kurulum süresince geçerli olmayacaktır.
There are two alternatives to text mode which can both be used even if the installation system does not have a graphical display. You can either connect to the installation system using VNC and perform an interactive graphical installation remotely (see xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Installing Using VNC]), or you can create a Kickstart file to perform the installation automatically (see xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart]). Kurulum sisteminde grafiksel bir ekran olmasa bile kullanılabilen, metin moduna alternatif iki tane seçenek vardır. Kurulum sistemine VNC kullanarak bağlanabilir ve uzaktan etkileşimli bir grafiksel kurulum gerçekleştirebilirsiniz (xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[VNC Kullanarak Kurma]) veya kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmek için bir Kickstart dosyası oluşturabilirsiniz (xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme]).
Consoles and Logging During the Installation Kurulum Sırasında Konsollar ve Günlük Kaydı
Text mode installation offers an interactive, non-graphical interface for installing {PRODUCT}. This may be useful on systems with no graphical capabilities; however, you should always consider the available alternatives before starting a text-based installation. Text mode is limited in the amount of choices you can make during the installation. Metin modu kurulumu, {PRODUCT} kurmak için etkileşimli, grafiksel olmayan bir arayüz sunmaktadır. Bu, grafiksel özellikleri olmayan sistemlerde yararlı olabilir; ancak, metin tabanlı bir kuruluma başlamadan önce daima kullanılabilir alternatifleri göz önünde bulundurmalısınız. Metin modu, kurulum sırasında yapabileceğiniz seçimler konusunda sınırlıdır.
Installing in Text Mode Metin Modunda Kurma
Text Mode Installation Metin Modunda Kurulum
Installation in text mode follows a pattern similar to the graphical installation: There is no single fixed progression; you can configure many settings in any order you want using the main status screen. Screens which have already been configured, either automatically or by you, are marked as `[x]`, and screens which require your attention before the installation can begin are marked with `[!]`. Available commands are displayed below the list of available options. Metin modunda kurulum, grafiksel kuruluma benzer bir model izlemektedir: Tek bir sabit ilerleme süreci yoktur; ana durum ekranını kullanarak birçok ayarı istediğiniz sırada yapılandırabilirsiniz. Otomatik olarak veya sizin tarafınızdan yapılandırılmış olan ekranlar `[x]` ile işaretlenir, ve kurulum başlamadan önce ilgilenmenizi gerektiren ekranlar `[!]` ile işaretlenir. Kullanılabilir komutlar, kullanılabilir seçenekler listesinin altında görüntülenmektedir.
To start a text mode installation, boot the installation with the [option]#inst.text# boot option used either at the boot command line in the boot menu, or in your PXE server configuration. See xref:install/Booting_the_Installation.adoc#chap-booting-the-installation[Booting the Installation] for information about booting and using boot options. Metin modunda kurulumu başlatmak için, önyükleme menüsündeki önyükleme komut satırında veya PXE sunucusu yapılandırmanızda kullanılan [option]#inst.text# önyükleme seçeneğiyle kurulumu başlatın. Önyükleme ve önyükleme seçeneklerini kullanma hakkında bilgi için xref:install/Booting_the_Installation.adoc#chap-booting-the-installation[Kurulumu Önyükleme] bölümüne bakın.
If you choose text mode installation, you will start in virtual console 1 ([application]*tmux*), and switching to console 6 will open a shell prompt instead of a graphical interface. Metin modunda kurulumu seçerseniz birinci sanal konsolda ([application]*tmux*) başlayacaksınız, ve altıncı konsola geçtiğinizde grafiksel arayüz yerine bir kabuk istemi açılacaktır.
The main menu in during a text-based installation. Metin tabanlı kurulum sırasında ana menü.
It is not possible to configure custom partitioning; you must use one of the automatic partitioning settings. You also cannot configure where the boot loader will be installed. Özel bölümlendirme yapılandırmak mümkün değildir; otomatik bölümlendirme ayarlarından birini kullanmanız gerekmektedir. Önyükleyicinin nereye kurulacağını da yapılandıramazsınız.
The {PRODUCT} installer uses the [application]*tmux* terminal multiplexer to display and control several windows you can use in addition to the main interface. Each of these windows serves a different purpose - they display several different logs, which can be used to troubleshoot any issues during the installation, and one of the windows provides an interactive shell prompt with `root` privileges, unless this prompt was specifically disabled using a boot option or a Kickstart command. {PRODUCT} kurucusu, ana arayüze ek olarak kullanabileceğiniz birkaç pencereyi görüntülemek ve denetlemek için [application]*tmux* terminal çoklayıcısını kullanmaktadır. Bu pencerelerin her biri farklı bir amaca hizmet eder - kurulum sırasında herhangi bir sorunu gidermek için kullanılabilecek birkaç farklı günlük kaydını görüntüler ve pencerelerden biri, bir önyükleme seçeneği veya Kickstart komutu kullanılarak özel olarak devre dışı bırakılmadığı sürece `root` ayrıcalıklarına sahip etkileşimli bir kabuk istemi sağlar.
The {PRODUCT} installer, [application]*Anaconda*, is different from most other operating system installation programs due to its parallel nature. Most installers follow a fixed path: you must choose your language first, then you configure network, then installation type, then partitioning, etc. There is usually only one way to proceed at any given time. {PRODUCT} kurucusu, [application]*Anaconda*, paralel yapısı nedeniyle diğer işletim sistemi kurulum programlarının çoğundan farklıdır. Çoğu kurucu sabit bir yol izler: önce dilinizi seçmelisiniz, sonra ağı yapılandırırsınız, sonra kurulum türünü, sonra bölümlendirmeyi vs. Herhangi bir zamanda ilerlemenin genellikle tek bir yolu vardır.