English Turkish
Installing Using Anaconda Anaconda Kullanarak Kurma
anaconda/SummaryHub_TextMode.png anaconda/SummaryHub_TextMode.png
Introduction to Anaconda Anaconda'ya Giriş
In [application]*Anaconda* you are only required to select your language and locale first, and then you are presented with a central screen, where you can configure most aspects of the installation in any order you like. This does not apply to all parts of the installation process, however - for example, when installing from a network location, you must configure the network before you can select which packages to install. [application]*Anaconda*'da önce sadece dilinizi ve yerel ayarınızı seçmeniz gereklidir ve ardından kurulumun çoğu yönünü istediğiniz sırayla yapılandırabileceğiniz merkezi bir ekran sunulmaktadır. Ancak bu, kurulum işleminin tüm bölümleri için geçerli değildir - örneğin, bir ağ konumundan kurulum yaparken, kurulacak paketleri seçebilmeniz için önce ağı yapılandırmanız gerekmektedir.
In addition to displaying diagnostic information in [application]*tmux* windows, [application]*Anaconda* also generates several log files, which can be transferred from the installation system. These log files are described in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Log Files Generated During the Installation], and directions for transferring them from the installation system are available in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-transferring-logs[Transferring Log Files from the Installation System]. [application]*Anaconda*, tanılama bilgilerini [application]*tmux* pencerelerinde görüntülemenin yanı sıra, kurulum sisteminden başka bir yere aktarılabilen birkaç günlük kaydı dosyası oluşturur. Bu günlük kaydı dosyaları, xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Kurulum Sırasında Oluşturulan Günlük Kaydı Dosyaları] bölümünde açıklanmaktadır ve bunları kurulum sisteminden aktarma talimatları, xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-transferring-logs[Günlük Kaydı Dosyalarını Kurulum Sisteminden Aktarma] bölümünde bulunabilir.
The console running [application]*tmux* has 5 available windows; their contents are described in the table below, along with keyboard shortcuts used to access them. Note that the keyboard shortcuts are two-part: first press kbd:[Ctrl + b], then release both keys, and press the number key for the window you want to use. [application]*tmux*'u çalıştıran konsolda 5 pencere vardır; içerikleri, onlara erişmek için kullanılan klavye kısayollarıyla birlikte aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Klavye kısayollarının iki bölümden oluştuğunu unutmayın: önce kbd:[Ctrl + b] tuşlarına basın, ardından her iki tuşu da bırakın ve kullanmak istediğiniz pencerenin sayı tuşuna basın.
The sections below discuss each screen available in the installation process. Note that due to the installer's parallel nature, most of the screens do not have to be completed in the order in which they are described here. Aşağıdaki bölümlerde, kurulum işleminde kullanılabilecek tüm ekranlar açıklanmaktadır. Kurucunun paralel yapısı nedeniyle, ekranların çoğunun burada açıklandığı sırada tamamlanması gerekmediğini unutmayın.
The following sections describe how to access logs and an interactive shell during the installation. This is useful when troubleshooting problems, but should not be necessary in most cases. Aşağıdaki bölümlerde, kurulum sırasında günlüklere ve etkileşimli bir kabuğa nasıl erişileceği açıklanmaktadır. Bu, sorunları giderirken yararlıdır, ancak çoğu durumda gerekli olmamalıdır.
Additionally, elements in each screen can be toggled using their respective shortcuts. These shortcuts are highlighted (underlined) when you hold down the kbd:[Alt] key; to toggle that element, press kbd:[Alt + _X_pass:attributes[{blank}]], where _X_ is the highlighted letter. Ayrıca, her bir ekrandaki ögeler ilgili kısayolları kullanılarak değiştirilebilir. Bu kısayollar, kbd:[Alt] tuşuna basılı tuttuğunuzda vurgulanır (altı çizilir); o ögeyi değiştirmek için kbd:[Alt + _X_pass:attributes[{blank}]] tuşlarına basın, burada _X_ vurgulanan harftir.
Additionally, you can use the [command]#autostep --autoscreenshot# command in a Kickstart file to capture and save each step of the installation automatically. See xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-commands-autostep[autostep (optional) - Go Through Every Screen] for details. Ayrıca, kurulum işleminin her adımını otomatik olarak yakalamak ve kaydetmek için Kickstart dosyasında [command]#autostep --autoscreenshot# komutunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-commands-autostep[autostep (isteğe bağlı) - Her Ekrandan Geç] bölümüne bakın.
Additional differences appear in certain screens; notably the custom partitioning process is very different from other Linux distributions. These differences are described in each screen's subsection. Bazı ekranlarda ek farklılıklar görülür; özellikle özel bölümlendirme işlemi diğer Linux dağıtımlarından çok farklıdır. Bu farklılıklar her ekranın alt bölümünde açıklanmaktadır.
Some screens will be automatically configured depending on your hardware and the type of media you used to start the installation. You can still change the detected settings in any screen. Screens which have not been automatically configured, and therefore require your attention before you begin the installation, are marked by an exclamation mark. You can not start the actual installation process before you finish configuring these settings. Bazı ekranlar donanımınıza ve kurulumu başlatmak için kullandığınız ortam türüne bağlı olarak otomatik olarak yapılandırılacaktır. Herhangi bir ekrandaki algılanan ayarları yine de değiştirebilirsiniz. Otomatik olarak yapılandırılmamış ve bu nedenle kuruluma başlamadan önce ilgilenmenizi gerektiren ekranlar bir ünlem işareti ile işaretlenmiştir. Bu ayarları yapılandırmayı tamamlamadan asıl kurulum işlemini başlatamazsınız.
This chapter provides step-by-step instructions for installing {PRODUCT} using the [application]*Anaconda* installer. The bulk of this chapter describes installation using the graphical user interface. A text mode is also available for systems with no graphical display, but this mode is limited in certain aspects (for example, custom partitioning is not possible in text mode). Bu bölümde, [application]*Anaconda* kurucusunu kullanarak {PRODUCT} kurmak için adım adım talimatlar verilmektedir. Bu bölümün büyük bölümü, grafiksel kullanıcı arayüzünü kullanarak kurulumu açıklamaktadır. Grafiksel ekranı olmayan sistemler için bir metin modu da bulunmaktadır, ancak bu mod belirli yönlerden sınırlıdır (örneğin, metin modunda özel bölümlendirme mümkün değildir).
Saving Screenshots Ekran Görüntülerini Kaydetme
Limits of interactive text mode installation include: Etkileşimli metin modunda kurulumun kısıtlamaları:
You can press kbd:[Shift + Print Screen] at any time during the graphical installation to capture the current screen. These screenshots are saved to `/tmp/anaconda-screenshots`. Geçerli ekranı yakalamak için grafiksel kurulum sırasında istediğiniz zaman kbd:[Shift + Print Screen] tuşlarına basabilirsiniz. Bu ekran görüntüleri `/tmp/anaconda-screenshots` dizinine kaydedilir.
Your current keyboard layout is displayed in the top right hand corner. Only one layout is configured by default; if you configure more than layout in the `Keyboard Layout` screen (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Keyboard Layout]), you can switch between them by clicking the layout indicator. Geçerli klavye düzeniniz sağ üst köşede görüntülenir. Öntanımlı olarak yalnızca bir düzen yapılandırılmıştır; `Klavye Düzeni` ekranında (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Klavye Düzeni]) birden fazlasını yapılandırırsanız, düzen göstergesine tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz.
You can not configure any advanced storage methods (LVM, software RAID, FCoE, zFCP and iSCSI). Gelişmiş depolama yöntemlerini (LVM, yazılımsal RAID, FCoE, zFCP ve iSCSI) yapılandıramazsınız.
In general, there is no reason to leave the default graphical installation environment unless you need to diagnose an installation problem. Genel olarak, bir kurulum sorununu teşhis etmeniz gerekmediği sürece öntanımlı grafiksel kurulum ortamından ayrılmak için hiçbir neden yoktur.
Each screen in the graphical interface contains a `Help` button. This button opens the [application]*Yelp* help browser displaying the section of the _{PRODUCT} Installation Guide_ relevant to the current screen. Grafiksel arayüzdeki her ekran bir `Yardım` düğmesi içermektedir. Bu düğme, [application]*Yelp* yardım tarayıcısını açarak _{PRODUCT} Kurulum Kılavuzunun_ geçerli ekranla ilgili bölümünü görüntüler.