The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Your current keyboard layout is displayed in the top right hand corner. Only one layout is configured by default; if you configure more than layout in the `Keyboard Layout` screen (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Keyboard Layout]), you can switch between them by clicking the layout indicator. Geçerli klavye düzeniniz sağ üst köşede görüntülenir. Öntanımlı olarak yalnızca bir düzen yapılandırılmıştır; `Klavye Düzeni` ekranında (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Klavye Düzeni]) birden fazlasını yapılandırırsanız, düzen göstergesine tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz.
You can press kbd:[Shift + Print Screen] at any time during the graphical installation to capture the current screen. These screenshots are saved to `/tmp/anaconda-screenshots`. Geçerli ekranı yakalamak için grafiksel kurulum sırasında istediğiniz zaman kbd:[Shift + Print Screen] tuşlarına basabilirsiniz. Bu ekran görüntüleri `/tmp/anaconda-screenshots` dizinine kaydedilir.
You can not configure any advanced storage methods (LVM, software RAID, FCoE, zFCP and iSCSI). Gelişmiş depolama yöntemlerini (LVM, yazılımsal RAID, FCoE, zFCP ve iSCSI) yapılandıramazsınız.
You can also use kbd:[Ctrl + b] kbd:[n] and kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] to switch to the next or previous [application]*tmux* window, respectively. Sonraki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[n], önceki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] tuşlarını da kullanabilirsiniz.
You can also control the graphical installer with your keyboard. Use kbd:[Tab] and kbd:[Shift + Tab] to cycle through active control elements (buttons, check boxes, etc.) on the current screen, kbd:[Up] and kbd:[Down] arrow keys to scroll through lists, and kbd:[Left] and kbd:[Right] to scroll through horizontal toolbars or table entries. kbd:[Space] or kbd:[Enter] can be used to select or remove a highlighted item from selection and to expand and collapse drop-down menus. Grafiksel kurucuyu klavyenizle de denetleyebilirsiniz. Geçerli ekrandaki etkin denetim ögeleri (düğmeler, onay kutuları vb.) arasında geçiş yapmak için kbd:[Tab] ve kbd:[Shift + Tab] tuşlarını, listeler arasında gezinmek için kbd:[Yukarı] ve kbd:[Aşağı], yatay araç çubukları veya tablo elemanları arasında gezinmek için kbd:[Sol] ve kbd:[Sağ] ok tuşlarını kullanın. kbd:[Space] veya kbd:[Enter], vurgulanan bir ögeyi seçmek veya seçimden kaldırmak ve açılır menüleri genişletmek ve daraltmak için kullanılabilir.
Use Kickstart to automate the installation as described in xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümünde açıklandığı gibi kurulumu otomatikleştirmek için Kickstart kullanın
To start a text mode installation, boot the installation with the [option]#inst.text# boot option used either at the boot command line in the boot menu, or in your PXE server configuration. See xref:install/Booting_the_Installation.adoc#chap-booting-the-installation[Booting the Installation] for information about booting and using boot options. Metin modunda kurulumu başlatmak için, önyükleme menüsündeki önyükleme komut satırında veya PXE sunucusu yapılandırmanızda kullanılan [option]#inst.text# önyükleme seçeneğiyle kurulumu başlatın. Önyükleme ve önyükleme seçeneklerini kullanma hakkında bilgi için xref:install/Booting_the_Installation.adoc#chap-booting-the-installation[Kurulumu Önyükleme] bölümüne bakın.
This chapter provides step-by-step instructions for installing {PRODUCT} using the [application]*Anaconda* installer. The bulk of this chapter describes installation using the graphical user interface. A text mode is also available for systems with no graphical display, but this mode is limited in certain aspects (for example, custom partitioning is not possible in text mode). Bu bölümde, [application]*Anaconda* kurucusunu kullanarak {PRODUCT} kurmak için adım adım talimatlar verilmektedir. Bu bölümün büyük bölümü, grafiksel kullanıcı arayüzünü kullanarak kurulumu açıklamaktadır. Grafiksel ekranı olmayan sistemler için bir metin modu da bulunmaktadır, ancak bu mod belirli yönlerden sınırlıdır (örneğin, metin modunda özel bölümlendirme mümkün değildir).
The terminal multiplexer is running in virtual console 1. To switch from the actual installation environment to [application]*tmux*, press kbd:[Ctrl + Alt + F1]. To go back to the main installation interface which runs in virtual console 6, press kbd:[Ctrl + Alt + F6]. Terminal çoklayıcı birinci sanal konsolda çalışmaktadır. Gerçek kurulum ortamından [application]*tmux*'a geçmek için kbd:[Ctrl + Alt + F1] tuşlarına basın. Altıncı sanal konsolda çalışan ana kurulum arayüzüne geri dönmek için kbd:[Ctrl + Alt + F6] tuşlarına basın.
The sections below discuss each screen available in the installation process. Note that due to the installer's parallel nature, most of the screens do not have to be completed in the order in which they are described here. Aşağıdaki bölümlerde, kurulum işleminde kullanılabilecek tüm ekranlar açıklanmaktadır. Kurucunun paralel yapısı nedeniyle, ekranların çoğunun burada açıklandığı sırada tamamlanması gerekmediğini unutmayın.
There are two alternatives to text mode which can both be used even if the installation system does not have a graphical display. You can either connect to the installation system using VNC and perform an interactive graphical installation remotely (see xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Installing Using VNC]), or you can create a Kickstart file to perform the installation automatically (see xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart]). Kurulum sisteminde grafiksel bir ekran olmasa bile kullanılabilen, metin moduna alternatif iki tane seçenek vardır. Kurulum sistemine VNC kullanarak bağlanabilir ve uzaktan etkileşimli bir grafiksel kurulum gerçekleştirebilirsiniz (xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[VNC Kullanarak Kurma]) veya kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmek için bir Kickstart dosyası oluşturabilirsiniz (xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme]).
The {PRODUCT} installer uses the [application]*tmux* terminal multiplexer to display and control several windows you can use in addition to the main interface. Each of these windows serves a different purpose - they display several different logs, which can be used to troubleshoot any issues during the installation, and one of the windows provides an interactive shell prompt with `root` privileges, unless this prompt was specifically disabled using a boot option or a Kickstart command. {PRODUCT} kurucusu, ana arayüze ek olarak kullanabileceğiniz birkaç pencereyi görüntülemek ve denetlemek için [application]*tmux* terminal çoklayıcısını kullanmaktadır. Bu pencerelerin her biri farklı bir amaca hizmet eder - kurulum sırasında herhangi bir sorunu gidermek için kullanılabilecek birkaç farklı günlük kaydını görüntüler ve pencerelerden biri, bir önyükleme seçeneği veya Kickstart komutu kullanılarak özel olarak devre dışı bırakılmadığı sürece `root` ayrıcalıklarına sahip etkileşimli bir kabuk istemi sağlar.
The {PRODUCT} installer, [application]*Anaconda*, is different from most other operating system installation programs due to its parallel nature. Most installers follow a fixed path: you must choose your language first, then you configure network, then installation type, then partitioning, etc. There is usually only one way to proceed at any given time. {PRODUCT} kurucusu, [application]*Anaconda*, paralel yapısı nedeniyle diğer işletim sistemi kurulum programlarının çoğundan farklıdır. Çoğu kurucu sabit bir yol izler: önce dilinizi seçmelisiniz, sonra ağı yapılandırırsınız, sonra kurulum türünü, sonra bölümlendirmeyi vs. Herhangi bir zamanda ilerlemenin genellikle tek bir yolu vardır.
The main menu in during a text-based installation. Metin tabanlı kurulum sırasında ana menü.
The installer will always use the English language and the US English keyboard layout. You can configure your language and keyboard settings, but these settings will only apply to the installed system, not to the installation. Kurucu her zaman İngilizce dilini ve ABD İngilizce klavye düzenini kullanacaktır. Dil ve klavye ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz, ancak bu ayarlar sadece kurulacak sisteme uygulanacaktır, kurulum süresince geçerli olmayacaktır.
The graphical installation interface is the preferred method of manually installing {PRODUCT}. It allows you full control over all available settings, including custom partitioning and advanced storage configuration, and it is also localized to many languages other than English, allowing you to perform the entire installation in a different language. The graphical mode is used by default when you boot the system from local media (a CD, DVD or a USB flash drive). Grafiksel kurulum arayüzü, elle {PRODUCT} kurmak için tercih edilen yöntemdir. Özel bölümlendirme ve gelişmiş depolama yapılandırması da dahil olmak üzere kullanılabilir tüm ayarlar üzerinde tam denetim sahibi olmanızı sağlar ve ayrıca İngilizce dışındaki birçok dilde yerelleştirildiği için kurulumun tamamını farklı bir dilde gerçekleştirmenize izin verir. Grafiksel mod, sistemi yerel ortamdan (CD, DVD veya USB flash sürücü) önyüklediğinizde öntanımlı olarak kullanılır.
The following sections describe how to access logs and an interactive shell during the installation. This is useful when troubleshooting problems, but should not be necessary in most cases. Aşağıdaki bölümlerde, kurulum sırasında günlüklere ve etkileşimli bir kabuğa nasıl erişileceği açıklanmaktadır. Bu, sorunları giderirken yararlıdır, ancak çoğu durumda gerekli olmamalıdır.
The console running [application]*tmux* has 5 available windows; their contents are described in the table below, along with keyboard shortcuts used to access them. Note that the keyboard shortcuts are two-part: first press kbd:[Ctrl + b], then release both keys, and press the number key for the window you want to use. [application]*tmux*'u çalıştıran konsolda 5 pencere vardır; içerikleri, onlara erişmek için kullanılan klavye kısayollarıyla birlikte aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Klavye kısayollarının iki bölümden oluştuğunu unutmayın: önce kbd:[Ctrl + b] tuşlarına basın, ardından her iki tuşu da bırakın ve kullanmak istediğiniz pencerenin sayı tuşuna basın.
Text mode installation offers an interactive, non-graphical interface for installing {PRODUCT}. This may be useful on systems with no graphical capabilities; however, you should always consider the available alternatives before starting a text-based installation. Text mode is limited in the amount of choices you can make during the installation. Metin modu kurulumu, {PRODUCT} kurmak için etkileşimli, grafiksel olmayan bir arayüz sunmaktadır. Bu, grafiksel özellikleri olmayan sistemlerde yararlı olabilir; ancak, metin tabanlı bir kuruluma başlamadan önce daima kullanılabilir alternatifleri göz önünde bulundurmalısınız. Metin modu, kurulum sırasında yapabileceğiniz seçimler konusunda sınırlıdır.
Text Mode Installation Metin Modunda Kurulum