English Turkish
Each screen in the graphical interface contains a `Help` button. This button opens the [application]*Yelp* help browser displaying the section of the _{PRODUCT} Installation Guide_ relevant to the current screen. Grafiksel arayüzdeki her ekran bir `Yardım` düğmesi içermektedir. Bu düğme, [application]*Yelp* yardım tarayıcısını açarak _{PRODUCT} Kurulum Kılavuzunun_ geçerli ekranla ilgili bölümünü görüntüler.
You can also control the graphical installer with your keyboard. Use kbd:[Tab] and kbd:[Shift + Tab] to cycle through active control elements (buttons, check boxes, etc.) on the current screen, kbd:[Up] and kbd:[Down] arrow keys to scroll through lists, and kbd:[Left] and kbd:[Right] to scroll through horizontal toolbars or table entries. kbd:[Space] or kbd:[Enter] can be used to select or remove a highlighted item from selection and to expand and collapse drop-down menus. Grafiksel kurucuyu klavyenizle de denetleyebilirsiniz. Geçerli ekrandaki etkin denetim ögeleri (düğmeler, onay kutuları vb.) arasında geçiş yapmak için kbd:[Tab] ve kbd:[Shift + Tab] tuşlarını, listeler arasında gezinmek için kbd:[Yukarı] ve kbd:[Aşağı], yatay araç çubukları veya tablo elemanları arasında gezinmek için kbd:[Sol] ve kbd:[Sağ] ok tuşlarını kullanın. kbd:[Space] veya kbd:[Enter], vurgulanan bir ögeyi seçmek veya seçimden kaldırmak ve açılır menüleri genişletmek ve daraltmak için kullanılabilir.
Additionally, elements in each screen can be toggled using their respective shortcuts. These shortcuts are highlighted (underlined) when you hold down the kbd:[Alt] key; to toggle that element, press kbd:[Alt + _X_pass:attributes[{blank}]], where _X_ is the highlighted letter. Ayrıca, her bir ekrandaki ögeler ilgili kısayolları kullanılarak değiştirilebilir. Bu kısayollar, kbd:[Alt] tuşuna basılı tuttuğunuzda vurgulanır (altı çizilir); o ögeyi değiştirmek için kbd:[Alt + _X_pass:attributes[{blank}]] tuşlarına basın, burada _X_ vurgulanan harftir.
Your current keyboard layout is displayed in the top right hand corner. Only one layout is configured by default; if you configure more than layout in the `Keyboard Layout` screen (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Keyboard Layout]), you can switch between them by clicking the layout indicator. Geçerli klavye düzeniniz sağ üst köşede görüntülenir. Öntanımlı olarak yalnızca bir düzen yapılandırılmıştır; `Klavye Düzeni` ekranında (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Klavye Düzeni]) birden fazlasını yapılandırırsanız, düzen göstergesine tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz.