English Turkish
|Shortcut|Contents
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[1]|Main installation program window. Contains text-based prompts (during text mode installation or if you use VNC direct mode), and also some debugging information.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[2]|Interactive shell prompt with `root` privileges.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[3]|Installation log; displays messages stored in `/tmp/anaconda.log`.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[4]|Storage log; displays messages related storage devices from kernel and system services, stored in `/tmp/storage.log`.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[5]|Program log; displays messages from other system utilities, stored in `/tmp/program.log`.
|Kısayol|İçerik
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[1]|Ana kurulum programı penceresi. Metin tabanlı istemler (metin modunda kurulum sırasında veya VNC doğrudan modunu kullanıyorsanız) ve ayrıca bazı hata ayıklama bilgilerini içerir.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[2]|`root` ayrıcalıklarına sahip etkileşimli kabuk istemi.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[3]|Kurulum günlük kaydı; `/tmp/anaconda.log` dosyasında saklanan mesajları görüntüler.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[4]|Depolama günlük kaydı; `/tmp/storage.log` dosyasında saklanan, çekirdek ve sistem hizmetlerinden gelen depolama aygıtlarıyla ilgili mesajları görüntüler.
|kbd:[Ctrl + b] kbd:[5]|Program günlük kaydı; `/tmp/program.log ` dosyasında saklanan, diğer sistem programlarından gelen mesajları görüntüler.
In addition to displaying diagnostic information in [application]*tmux* windows, [application]*Anaconda* also generates several log files, which can be transferred from the installation system. These log files are described in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Log Files Generated During the Installation], and directions for transferring them from the installation system are available in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-transferring-logs[Transferring Log Files from the Installation System]. [application]*Anaconda*, tanılama bilgilerini [application]*tmux* pencerelerinde görüntülemenin yanı sıra, kurulum sisteminden başka bir yere aktarılabilen birkaç günlük kaydı dosyası oluşturur. Bu günlük kaydı dosyaları, xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Kurulum Sırasında Oluşturulan Günlük Kaydı Dosyaları] bölümünde açıklanmaktadır ve bunları kurulum sisteminden aktarma talimatları, xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-transferring-logs[Günlük Kaydı Dosyalarını Kurulum Sisteminden Aktarma] bölümünde bulunabilir.
Saving Screenshots Ekran Görüntülerini Kaydetme
You can press kbd:[Shift + Print Screen] at any time during the graphical installation to capture the current screen. These screenshots are saved to `/tmp/anaconda-screenshots`. Geçerli ekranı yakalamak için grafiksel kurulum sırasında istediğiniz zaman kbd:[Shift + Print Screen] tuşlarına basabilirsiniz. Bu ekran görüntüleri `/tmp/anaconda-screenshots` dizinine kaydedilir.
Additionally, you can use the [command]#autostep --autoscreenshot# command in a Kickstart file to capture and save each step of the installation automatically. See xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-commands-autostep[autostep (optional) - Go Through Every Screen] for details. Ayrıca, kurulum işleminin her adımını otomatik olarak yakalamak ve kaydetmek için Kickstart dosyasında [command]#autostep --autoscreenshot# komutunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-commands-autostep[autostep (isteğe bağlı) - Her Ekrandan Geç] bölümüne bakın.
Installing in Text Mode Metin Modunda Kurma
Text mode installation offers an interactive, non-graphical interface for installing {PRODUCT}. This may be useful on systems with no graphical capabilities; however, you should always consider the available alternatives before starting a text-based installation. Text mode is limited in the amount of choices you can make during the installation. Metin modu kurulumu, {PRODUCT} kurmak için etkileşimli, grafiksel olmayan bir arayüz sunmaktadır. Bu, grafiksel özellikleri olmayan sistemlerde yararlı olabilir; ancak, metin tabanlı bir kuruluma başlamadan önce daima kullanılabilir alternatifleri göz önünde bulundurmalısınız. Metin modu, kurulum sırasında yapabileceğiniz seçimler konusunda sınırlıdır.
To start a text mode installation, boot the installation with the [option]#inst.text# boot option used either at the boot command line in the boot menu, or in your PXE server configuration. See xref:install/Booting_the_Installation.adoc#chap-booting-the-installation[Booting the Installation] for information about booting and using boot options. Metin modunda kurulumu başlatmak için, önyükleme menüsündeki önyükleme komut satırında veya PXE sunucusu yapılandırmanızda kullanılan [option]#inst.text# önyükleme seçeneğiyle kurulumu başlatın. Önyükleme ve önyükleme seçeneklerini kullanma hakkında bilgi için xref:install/Booting_the_Installation.adoc#chap-booting-the-installation[Kurulumu Önyükleme] bölümüne bakın.
There are two alternatives to text mode which can both be used even if the installation system does not have a graphical display. You can either connect to the installation system using VNC and perform an interactive graphical installation remotely (see xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Installing Using VNC]), or you can create a Kickstart file to perform the installation automatically (see xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart]). Kurulum sisteminde grafiksel bir ekran olmasa bile kullanılabilen, metin moduna alternatif iki tane seçenek vardır. Kurulum sistemine VNC kullanarak bağlanabilir ve uzaktan etkileşimli bir grafiksel kurulum gerçekleştirebilirsiniz (xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[VNC Kullanarak Kurma]) veya kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmek için bir Kickstart dosyası oluşturabilirsiniz (xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme]).
Text Mode Installation Metin Modunda Kurulum
The main menu in during a text-based installation. Metin tabanlı kurulum sırasında ana menü.
anaconda/SummaryHub_TextMode.png anaconda/SummaryHub_TextMode.png
Installation in text mode follows a pattern similar to the graphical installation: There is no single fixed progression; you can configure many settings in any order you want using the main status screen. Screens which have already been configured, either automatically or by you, are marked as `[x]`, and screens which require your attention before the installation can begin are marked with `[!]`. Available commands are displayed below the list of available options. Metin modunda kurulum, grafiksel kuruluma benzer bir model izlemektedir: Tek bir sabit ilerleme süreci yoktur; ana durum ekranını kullanarak birçok ayarı istediğiniz sırada yapılandırabilirsiniz. Otomatik olarak veya sizin tarafınızdan yapılandırılmış olan ekranlar `[x]` ile işaretlenir, ve kurulum başlamadan önce ilgilenmenizi gerektiren ekranlar `[!]` ile işaretlenir. Kullanılabilir komutlar, kullanılabilir seçenekler listesinin altında görüntülenmektedir.
Limits of interactive text mode installation include: Etkileşimli metin modunda kurulumun kısıtlamaları:
The installer will always use the English language and the US English keyboard layout. You can configure your language and keyboard settings, but these settings will only apply to the installed system, not to the installation. Kurucu her zaman İngilizce dilini ve ABD İngilizce klavye düzenini kullanacaktır. Dil ve klavye ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz, ancak bu ayarlar sadece kurulacak sisteme uygulanacaktır, kurulum süresince geçerli olmayacaktır.
You can not configure any advanced storage methods (LVM, software RAID, FCoE, zFCP and iSCSI). Gelişmiş depolama yöntemlerini (LVM, yazılımsal RAID, FCoE, zFCP ve iSCSI) yapılandıramazsınız.
It is not possible to configure custom partitioning; you must use one of the automatic partitioning settings. You also cannot configure where the boot loader will be installed. Özel bölümlendirme yapılandırmak mümkün değildir; otomatik bölümlendirme ayarlarından birini kullanmanız gerekmektedir. Önyükleyicinin nereye kurulacağını da yapılandıramazsınız.
Installing in the Graphical User Interface Grafiksel Kullanıcı Arayüzünde Kurma
The graphical installation interface is the preferred method of manually installing {PRODUCT}. It allows you full control over all available settings, including custom partitioning and advanced storage configuration, and it is also localized to many languages other than English, allowing you to perform the entire installation in a different language. The graphical mode is used by default when you boot the system from local media (a CD, DVD or a USB flash drive). Grafiksel kurulum arayüzü, elle {PRODUCT} kurmak için tercih edilen yöntemdir. Özel bölümlendirme ve gelişmiş depolama yapılandırması da dahil olmak üzere kullanılabilir tüm ayarlar üzerinde tam denetim sahibi olmanızı sağlar ve ayrıca İngilizce dışındaki birçok dilde yerelleştirildiği için kurulumun tamamını farklı bir dilde gerçekleştirmenize izin verir. Grafiksel mod, sistemi yerel ortamdan (CD, DVD veya USB flash sürücü) önyüklediğinizde öntanımlı olarak kullanılır.
The sections below discuss each screen available in the installation process. Note that due to the installer's parallel nature, most of the screens do not have to be completed in the order in which they are described here. Aşağıdaki bölümlerde, kurulum işleminde kullanılabilecek tüm ekranlar açıklanmaktadır. Kurucunun paralel yapısı nedeniyle, ekranların çoğunun burada açıklandığı sırada tamamlanması gerekmediğini unutmayın.