English Turkish
Kdump Kdump
This screen is disabled by default. To enable it during the installation, you must use the [option]#inst.kdump_addon=on# option at the boot menu. See xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-advanced[Advanced Installation Options] for details, and xref:install/Booting_the_Installation.adoc#sect-boot-menu[The Boot Menu] for instructions on using custom boot options. Bu ekran öntanımlı olarak devre dışıdır. Kurulum sırasında etkinleştirmek için, önyükleme menüsünde [option]#inst.kdump_addon=on# seçeneğini kullanmanız gerekir. Ayrıntılar için xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-advanced[Gelişmiş Kurulum Seçenekleri] bölümüne, özel önyükleme seçeneklerini kullanma talimatları için xref:install/Booting_the_Installation.adoc#sect-boot-menu[Önyükleme Menüsü] bölümüne bakın.
Use this screen to select whether or not [application]*Kdump* will be activated on the installed system, and how much memory will be reserved for it if enabled. Bu ekranı kurulu sistemde [application]*Kdump* etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ve etkinleştirilirse onun için ne kadar bellek ayrılacağını seçmek için kullanın.
The Kdump configuration screen Kdump yapılandırma ekranı
anaconda/KdumpSpoke.png anaconda/KdumpSpoke.png
[application]*Kdump* is a kernel crash dumping mechanism which, in the event of a system crash, captures the contents of the system memory at the moment of failure. This captured memory can then be analyzed to find the cause of the crash. If [application]*Kdump* is enabled, it must have a small portion of the system's memory (RAM) reserved to itself. This reserved memory will not be accessible to the main kernel. [application]*Kdump*, bir sistem çökmesi olması durumunda, hata anında sistem belleğinin içeriğini yakalayan bir çekirdek çökme döküm mekanizmasıdır. Yakalanan bu bellek daha sonra çökmenin nedenini bulmak için analiz edilebilir. [application]*Kdump* etkinleştirilirse, sistem belleğinin (RAM) küçük bir kısmının kendisine ayrılmış olması gerekir. Bu ayrılmış belleğe ana çekirdek tarafından erişilemeyecektir.
To enable [application]*Kdump* on the installed system, check `Enabled`. Then, select either `Automatic` or `Manual` memory reservation settings, and if you selected `Manual`, enter the amount of memory to be reserved in megabytes into the `Memory to be reserved` field. Kurulu sistemde [application]*Kdump* etkinleştirmek için `Etkin` seçeneğini işaretleyin. Ardından, `Otomatik` ya da `Elle` bellek ayırma ayarlarından birini seçin ve `Elle` seçeneğini seçtiyseniz, megabayt cinsinden ayrılacak bellek miktarını `Ayrılacak bellek` alanına girin.
The amount of memory which you should reserve is determined based on your system's architecture (AMD64 and Intel{nbsp}64 will have different requirements than IBM Power, for example) as well as the total amount of system memory. In most cases, automatic reservation will be satisfactory. If you insist on manual settings, see the link:++https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Kernel_Crash_Dump_Guide/appe-supported-kdump-configurations-and-targets.html#sect-kdump-memory-requirements++[Red{nbsp}Hat Enterprise{nbsp}Linux{nbsp}7 Kernel Crash Dump Guide] for guidelines. This document also contains more in-depth information about how [application]*Kdump* works, how to configure additional settings, and how to analyze a saved crash dump. Ayırmanız gereken bellek miktarı, sisteminizin mimarisine (örneğin, AMD64 ve Intel{nbsp}64'ün IBM Power'dan farklı gereksinimleri olacaktır) ve toplam sistem belleği miktarına göre belirlenir. Çoğu durumda, otomatik ayırma yeterli olacaktır. Elle ayarlamakda ısrar ediyorsanız, yönergeler için link:++https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Kernel_Crash_Dump_Guide/appe-supported-kdump-configurations-and-targets.html#sect-kdump-memory-requirements++[Red{nbsp}Hat Enterprise{nbsp}Linux{nbsp}7 Çekirdek Çökme Dökümü Kılavuzuna] bakın. Bu belge ayrıca [application]*Kdump*'ın nasıl çalıştığı, ek ayarların nasıl yapılandırılacağı ve kaydedilen bir çökme dökümünün nasıl incelenebileceği hakkında daha ayrıntılı bilgiler içermektedir.
The `Usable System Memory` readout below the reservation input field shows how much memory will be accessible to your main system once your selected amount of RAM is reserved. Ayırma miktarı giriş alanının altındaki `Kullanılabilir Sistem Belleği` değeri, seçtiğiniz RAM miktarı ayrıldıktan sonra ana sisteminiz için erişilebilir olacak bellek miktarını gösterir.
Additional settings, such as the location where kernel crash dumps will be saved, can only be configured after the installation using either the `system-config-kdump` graphical interface, or manually in the `/etc/kdump.conf` configuration file. Çekirdek çökme dökümlerinin kaydedileceği konum gibi ek ayarlar, yalnızca kurulumdan sonra `system-config-kdump` grafiksel arayüzü kullanılarak veya `/etc/kdump.conf` yapılandırma dosyasında elle yapılandırılabilir.
After configuring [application]*Kdump* settings, click btn:[Done] in the top left corner to return to xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary]. [application]*Kdump* ayarlarını yapılandırdıktan sonra, xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Kurulum Özeti] ekranına dönmek için sol üst köşedeki btn:[Bitti] düğmesine tıklayın.