The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Initial Setup İlk Kurulum
The `Initial Setup` screen is shown after the installation finishes and the installed system boots for the first time, before the first login, assuming the following conditions have been met: Aşağıdaki koşulların karşılandığı varsayılarak, kurulum tamamlandıktan sonra ve kurulan sistem ilk defa önyüklendiğinde, ilk oturum açma işleminden önce `İlk Kurulum` ekranı gösterilir:
Your software selection contained a graphical environment (for example, you installed the system using a {PRODUCT} Workstation live image). Yazılım seçiminiz bir grafiksel ortam içeriyordu (örneğin, sistemi bir {PRODUCT} Workstation canlı kalıbı kullanarak kurdunuz).
The graphical environment you have installed is *not* [application]*GNOME Desktop Environment* (it provides its own initial setup utility which is described in xref:After_Installation.adoc#sect-gnome-initial-setup[GNOME Initial Setup]). Kurduğunuz grafiksel ortam [application]*GNOME Masaüstü Ortamı* *değil* (bu, xref:After_Installation.adoc#sect-gnome-initial-setup[GNOME İlk Kurulum] bölümünde açıklanan kendi ilk kurulum aracını sağlar).
The [package]*initial-setup* package has been installed. [package]*initial-setup* paketi kuruldu.
You have not configured every screen available in the graphical installer. Grafiksel kurucuda bulunan her ekranı yapılandırmadınız.
The main Initial Setup screen. This example shows all options; not all of them may be shown Ana İlk Kurulum ekranı. Bu örnek tüm seçenekleri göstermektedir; hepsi gösterilmeyebilir
anaconda/InitialSetupHub.png anaconda/InitialSetupHub.png
[application]*Initial Setup* allows you to configure several system settings. All of these can also be configured during the installation, but they are not required to finish it. Only the settings which have *not* been configured during the installation will be shown; for example, if you did not create a non-`root` user account during the installation, [application]*Initial Setup* will start after the first reboot, and you will be able to configure one. If you configured all available options during the instalaltion, [application]*Initial Setup* will not be displayed at all. [application]*İlk Kurulum*, çeşitli sistem ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Bunların tümü kurulum sırasında da yapılandırılabilir, ancak kurulumu bitirmek için zorunlu değildir. Yalnızca kurulum sırasında *yapılandırılmayan* ayarlar gösterilecektir; örneğin, kurulum sırasında `root` olmayan bir kullanıcı hesabı oluşturmadıysanız, ilk kez yeniden başlatmanın ardından [application]*İlk Kurulum* başlayacak ve bir tane yapılandırabileceksiniz. Kurulum sırasında tüm seçenekleri yapılandırdıysanız, [application]*İlk Kurulum* hiç görüntülenmeyecektir.
To configure any aspect of the system available in the utility, click any of the links available in the main window (for example, `Create User`). Each link leads to a separate screen with separate options; these screens are the same ones which were available during the graphical installation. If you need help, press `Help` in the top left corner to open a new window containing directions for that screen. Programda bulunan sistemin herhangi bir özelliğini yapılandırmak için, ana pencerede bulunan bağlantılardan herhangi birine tıklayın (örneğin, `Kullanıcı Oluştur`). Her bağlantı, ayrı seçeneklere sahip ayrı bir ekrana gider; bu ekranlar, grafiksel kurulum sırasında kullanılanlarla aynıdır. Yardıma ihtiyacınız varsa, o ekrana yönelik talimatları içeren yeni bir pencere açmak için sol üst köşedeki `Yardım` düğmesine basın.
After you finish configuring any screen, press the `Done` button in the top left corner to return to the main [application]*Initial Setup* menu. After you finish configuring all settings, click `Finish Configuration` in the bottom right corner to save all configured settings. The configuration utility will close and you will be able to log in to the system. Herhangi bir ekranı yapılandırmayı bitirdikten sonra, ana [application]*İlk Kurulum* menüsüne dönmek için sol üst köşedeki `Bitti` düğmesine basın. Tüm ayarları yapılandırmayı bitirdikten sonra, yapılandırılan tüm ayarları kaydetmek için sağ alt köşedeki `Yapılandırmayı Bitir` düğmesine tıklayın. Yapılandırma yardımcı programı kapanacak ve sistemde oturum açabileceksiniz.
It is possible to configure [application]*Initial Setup* to display all available options, even if they have been already configured during the installation. To do so, you must use a Kickstart file at the start of the installation, and this file must contain the following command: [application]*İlk Kurulum*, kurulum sırasında zaten yapılandırılmış olsalar bile kullanılabilir tüm seçenekleri görüntüleyecek şekilde yapılandırılabilir. Bunu yapmak için, kurulumun başlangıcında bir Kickstart dosyası kullanmalısınız ve bu dosya aşağıdaki komutu içermelidir:
firstboot --enable --reconfig
firstboot --enable --reconfig
The [option]#--reconfig# option specifies that all options should be displayed. See xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] for information about Kickstart installations. [option]#--reconfig# seçeneği, tüm seçeneklerin görüntülenmesi gerektiğini belirtir. Kickstart kurulumları hakkında bilgi için xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümüne bakın.
Normally, it is not possible to return to [application]*Initial Setup* after you close it and log in to the system. You can make it display again (after the next reboot, before a login prompt is displayed), by executing the following command as `root`: Normalde, kapatıp sistemde oturum açtıktan sonra [application]*İlk Kurulum*'a dönmek mümkün değildir. Aşağıdaki komutu `root` olarak çalıştırarak, (bir sonraki yeniden başlatmadan sonra, bir oturum açma istemi görüntülenmeden önce) tekrar gösterilmesini sağlayabilirsiniz:
# systemctl enable initial-setup-graphical.service
# systemctl enable initial-setup-graphical.service
Then, reboot your system. Ardından, sisteminizi yeniden başlatın.