English Czech
Installation Guide Instalační příručka
Installing {PRODUCT}{nbsp}{PRODVER} on 32 and 64-bit AMD and Intel Instalace {PRODUCT}{nbsp}{PRODVER} na 32- a 64bitové systémy AMD a Intel
This manual explains how to boot the Fedora installation program, [application]*Anaconda*, and how to install Fedora{nbsp}{PRODVER} on 32 and 64-bit AMD and Intel systems. It also covers advanced installation methods such as automated Kickstart installations, booting the installation from a network location, remote access to the installation system using VNC, and system upgrades from previous versions of Fedora. It also describes common post-installation tasks and explains how to troubleshoot common issues related to the installation. Tato příručka vysvětluje, jak zavést instalační program Fedory, [application]*Anaconda*, do paměti počítače a jak nainstalovat Fedoru{nbsp}{PRODVER} na 32- a 64bitové systémy AMD a Intel. Zabývá se rovněž pokročilými metodami instalace, jako např. automatizované instalace Kickstart, zavedení instalace z umístění na síti, vzdálený přístup k instalačnímu systému pomocí VNC a přechod systému na vyšší verzi z předchozích verzí Fedory. Také popisuje obvyklé poinstalační úlohy a vysvětluje, jak řešit běžné problémy související s instalací.
image:title_logo.svg[Fedora Documentation Team] image:title_logo.svg[Dokumentační tým Fedory]