English Czech
Downloading Fedora Stažení Fedory
Fedora Editions Edice Fedory
Fedora provides three primary Editions tailored for some specific use cases. link:++https://getfedora.org++[] offers Fedora Cloud for scalable infrastructure, Fedora Server for organizational infrastructure, and Fedora Workstation for the developer and desktop user. Fedora poskytuje 3 základní edice zaměřené na některé zvláštní případy užití. link:++https://getfedora.org++[] nabízí Fedoru Cloud pro škálovatelnou infrastrukturu, Fedoru Server pro infrastrukturu organizace a Fedoru Workstation pro vývojáře a uživatele stolních počítačů.
For alternative desktop environments or media built for more niche purposes, check out link:++https://spins.fedoraproject.org++[Fedora Spins]. Máte-li zájem o alternativní prostředí pracovní plochy nebo nosiče připravené pro méně používané účely, přejděte na link:++https://spins.fedoraproject.org++[Spiny Fedory].
Each of these downloads provides a different set of default packages, but you can add to your system after the initial installation to customize it for your needs. The installation process is the same for all spins and Editions, so you can use this guide for any choice you make. Každá z těchto možností stažení poskytuje různou sadu výchozích balíčků, ale váš systém lze po původní instalaci uzpůsobit přidáním součástí tak, aby odpovídal vašim potřebám. Instalační proces je stejný pro všechny spiny a edice, proto lze tuto příručku použít pro kterýkoliv váš výběr.
Which Architecture Is My Computer? Jaké architektury je můj počítač?
Most modern systems are 64{nbsp}bit x86 architecture. If your computer was manufactured after 2007, or you aren't sure, you probably have a `x86_64` system. Většina moderních systémů je 64bitové x86 architektury. Byl-li váš počítač vyroben pro roce 2007, nebo nejste-li si jisti, pravděpodobně máte systém `x86_64`.
Changing a Fedora installation from one architecture to another is not supported. Use the following table to determine the architecture of your computer according to the type of processor. Consult your manufacturer's documentation for details on your processor, or resources such as link:++https://ark.intel.com/++[] or link:++https://products.amd.com/++[], if necessary. Změna instalace Fedory z jedné architektury na druhou není podporována. Použijte následující tabulku, abyste určili architekturu svého počítače dle typu procesoru. Je-li to nezbytné, obraťte se na dokumentaci výrobce ohledně informací o vašem procesoru nebo zdroje jako např. link:++https://ark.intel.com/++[] or link:++https://products.amd.com/++[].
Processor and architecture types Typy procesorů a architektur
|Processor manufacturer and model|Architecture type for Fedora
|some Intel Atom, Core series, Pentium 4, and recent vintage Xeon; AMD Athlon, Duron, some Semprons; and older; VIA C3, C7|`i386`
|some Intel Atom, Core 2 series, Core i series and Xeon;
AMD: Athlon 64, Athlon II, Sempron64, Phenom series, Fusion series, Bulldozer series and Opteron; Apple MacBook, MacBook Pro, and MacBook Air|`x86_64`
|Výrobce procesoru a model|Typ architektury pro Fedoru
|některé Intel Atom, Core série, Pentium 4, a poslední vintage Xeon; AMD Athlon, Duron, některé Semprony; a starší; VIA C3, C7|`i386`
|některé Intel Atom, Core 2 série, Core i série a Xeon;
AMD: Athlon 64, Athlon II, Sempron64, Phenom série, Fusion série, Bulldozer série a Opteron; Apple MacBook, MacBook Pro a MacBook Air|`x86_64`
Media Types Typy nosičů
Several media types are available. Choose the one that best suits your requirements. Je k dispozici několik typů nosičů. Vyberte si, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Live Image Spustitelný obraz
Live images allow you to preview Fedora before installing it. Instead of booting directly into the installer, a live image loads the same environment you'll get after installation. Fedora Workstation and Fedora Spins are live images. Spustitelné (též live neboli "živé") obrazy vám umožní si prohlédnout Fedoru před jejím nainstalováním. Místo zavedení přímo instalačního programu, spustitelný obraz zavede do paměti stejné prostředí, které obdržíte po instalaci. Fedora Workstation a Spiny Fedory jsou spustitelné obrazy.
Use a live image to install your favorite system, test Fedora on new hardware, troubleshoot, or share with friends. Použijte spustitelný obraz pro instalaci oblíbeného systému, otestování Fedory na novém hardwaru, řešení potíží nebo sdílení s přáteli.
DVD Image DVD obraz
DVD images boot directly into the installation enviroment, and allow you to choose from a variety of packages that are provided with it. In Fedora 21, the DVD option is only available in the *Fedora Server* Edition. DVD obrazy zavedou rovnou instalační prostředí a umožní výběr různých balíčků, které jsou s ním poskytovány. Ve Fedoře 21 je možnost DVD obrazu k dispozici pouze pro edici *Fedora Server*.
Use the Fedora Server DVD image when you want customized Fedora Server installations using an offline installation source. Použijte obraz DVD Fedory Server, chcete-li získat přizpůsobenou instalaci Fedora Serveru z off-line instalačního zdroje.
netinstall Image Obraz pro instalaci po síti
The netinstall image boots directly into the installation environment, and uses the online Fedora package repositories as the installation source. With a netinstall image, you can select a wide variety of packages to create a customized installation of Fedora. Obraz pro instalaci po síti (netinstall) zavede rovnou instalační prostředí a jako instalační zdroje využívá on-line repozitáře balíčků Fedory. S obrazem pro instalaci po síti lze vybrat celou škálu balíčků, kterými si uzpůsobíte instalaci Fedory.