The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
$ [command]#df -h#
$ [command]#df -h#
$ [command]#su -#
$ [command]#su -#
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
Additionally, the [application]*kdump* crash kernel dumping mechanism reserves some memory for the secondary kernel used in case of the primary kernel crashing. This reserved memory will also not be displayed as available when using the [command]#free# command. For details about [application]*kdump* and its memory requirements, see the [citetitle]_{PRODUCT} System Administrator's Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[]. Ek olarak, [application]*kdump* çekirdek çökme döküm mekanizması, birincil çekirdeğin çökmesi durumunda kullanılan ikincil çekirdek için bir miktar bellek ayırır. Bu ayrılan bellek de, [command]#free# komutu çalıştırıldığında kullanılabilir olarak görüntülenmeyecektir. [application]*kdump* ve bellek gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_{PRODUCT} Sistem Yöneticisi Kılavuzuna_ bakın.
After you finish the installation and reboot your system for the first time, it is possible that the system stops responding during the graphical boot sequence, requiring a reset. In this case, the boot loader is displayed successfully, but selecting any entry and attempting to boot the system results in a halt. This usually means a problem with the graphical boot sequence; to solve this issue, you must disable graphical boot. To do this, temporarily alter the setting at boot time before changing it permanently. Kurulumu bitirdikten ve sisteminizi ilk kez yeniden başlattıktan sonra, sistem grafiksel önyükleme sırasında yanıt vermeyebilir ve sıfırlama gerektirebilir. Bu durumda, önyükleyici başarıyla görüntülenir, ancak herhangi bir girdiyi seçip başlatmaya çalışmak, sistemin durmasıyla sonuçlanır. Bu genellikle grafiksel önyükleme sırası ile ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir; bu sorunu çözmek için grafiksel önyüklemeyi devre dışı bırakmalısınız. Bunu yapmak için, kalıcı olarak değiştirmeden önce önyükleme sırasında ayarı geçici olarak değiştirin.
After you finish this procedure, you can reboot your computer. {PRODUCT} will not use the graphical boot sequence any more. If you wish to enable graphical boot, follow the same procedure, add the `rhgb` option to the `GRUB_CMDLINE_LINUX` line in the `/etc/default/grub` file and refresh the boot loader configuration again using the [command]#grub2-mkconfig# command. Bu işlemi tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. {PRODUCT} artık grafiksel önyükleme sırasını kullanmayacak. Grafiksel önyüklemeyi etkinleştirmek istiyorsanız aynı adımları izleyin, `/etc/default/grub` dosyasındaki `GRUB_CMDLINE_LINUX` satırına `rhgb` seçeneğini ekleyin ve [command]#grub2-mkconfig# komutunu kullanarak önyükleyici yapılandırmasını tekrar yenileyin.
After you updated the file and saved it, refresh the boot loader configuration so that the change will take effect. Run the following command with root privileges: Dosyayı güncelleyip kaydettikten sonra, değişikliğin etkili olması için önyükleyici yapılandırmasını yenileyin. Aşağıdaki komutu root ayrıcalıklarıyla çalıştırın:
All of the files described in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Log Files Generated During the Installation] reside in the installation program's RAM disk, which means they are not saved permamently and will be lost once the system is powered down. To store them permanently, copy those files to another system on the network using [command]#scp# on the system running the installation program, or copy them to a mounted storage device (such as an USB flash drive). Details on how to transfer the log files are below. Note that if you use an USB flash drive or other removable media, you should make sure to back up any data on it before starting the procedure. xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Kurulum Sırasında Oluşturulan Günlük Kaydı Dosyaları] bölümünde açıklanan tüm dosyalar, kurulum programının RAM diskinde bulunur, bu da kalıcı olarak kaydedilmedikleri ve sistem kapatıldığında kaybolacakları anlamına gelir. Onları kalıcı olarak saklamak için, bu dosyaları kurulum programını çalıştıran sistemde [command]#scp# komutunu kullanarak ağdaki başka bir sisteme kopyalayın veya bunları takılı bir depolama aygıtına (USB flash bellek gibi) kopyalayın. Günlük kaydı dosyalarının nasıl aktarılacağına ilişkin ayrıntılar aşağıdadır. Bir USB flash bellek veya başka bir çıkarılabilir ortam kullanıyorsanız, işleme başlamadan önce içindeki tüm verileri yedeklediğinizden emin olmanız gerektiğini unutmayın.
Are You Unable to Boot With Your RAID Card? RAID Kartınızla Önyükleme Yapamıyor Musunuz?
Before you open a new discussion or ask anyone for help on IRC, you should always do some research on your own. If you are encountering an issue, there is usually a good chance that someone else ran into the same problem before you and published a solution somewhere. Opening a discussion about something already explained elsewhere, or asking a common question which has been answered many times before, is not likely to result in a friendly, constructive response. Yeni bir tartışma açmadan veya IRC üzerinde birinden yardım istemeden önce, her zaman kendi başınıza biraz araştırma yapmalısınız. Bir sorunla karşılaşırsanız, genellikle başka birinin sizden önce aynı problemle karşılaşması ve bir yerde bir çözüm yayınlaması ihtimali yüksektir. Başka bir yerde zaten açıklanan bir şey hakkında bir tartışma başlatmak veya daha önce birçok kez yanıtlanmış yaygın bir soruyu sormak, muhtemelen dostça, yapıcı bir yanıtla sonuçlanmayacaktır.
Booting into a Graphical Environment Grafiksel Bir Ortama Önyükleme Yapma
Boot your system and wait until the GRUB2 menu appears. Sisteminizi önyükleyin ve GRUB2 menüsü görünene kadar bekleyin.
# cd /mnt/usb
# cd /mnt/usb
# cd /tmp
# cd /tmp
Change the default target to `graphical.target`. To do this, execute the following command: Öntanımlı hedefi `graphical.target` olarak değiştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
Configuring the Memory Manually Belleği Elle Yapılandırma
Connect a USB flash drive to the system and execute the [command]#dmesg# command. A log detailing all recent events will be displayed. At the bottom of this log, you will see a set of messages caused by the USB flash drive you just connected. It will look like a set of lines similar to the following: Sisteme bir USB flash bellek bağlayın ve [command]#dmesg# komutunu çalıştırın. Tüm son olayların ayrıntılarını içeren bir günlük kaydı görüntülenecektir. Bu günlük kaydının altında, yeni bağladığınız USB flash belleğin neden olduğu bir dizi mesaj göreceksiniz. Aşağıdakine benzer bir dizi satır gibi görünecektir:
Copy the log files onto another system on the network using the [command]#scp# command: Günlük kaydı dosyalarını [command]#scp# komutunu kullanarak ağdaki başka bir sisteme kopyalayın:
Copy the log files to the mounted device. Günlük kaydı dosyalarını bağlanan aygıta kopyalayın.
# cp /tmp/*log /mnt/usb
# cp /tmp/*log /mnt/usb