The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
If you made sure that your memory does not have any issues, you can try and set the amount of memory manually using the [option]#mem=# kernel option. Belleğinizde herhangi bir sorun olmadığından eminseniz, [option]#mem=# çekirdek seçeneğini kullanarak bellek miktarını elle ayarlamayı deneyebilirsiniz.
Configuring the Memory Manually Belleği Elle Yapılandırma
Start your computer and wait until the boot loader menu appears. If you set your boot loader timeout period to 0, hold down the kbd:[Esc] key to access it. Bilgisayarınızı başlatın ve önyükleyici menüsü görünene kadar bekleyin. Önyükleyici zaman aşımı sürenizi 0 olarak ayarladıysanız, menüye erişmek için kbd:[Esc] tuşunu basılı tutun.
When the boot loader menu appears, use your cursor keys to highlight the entry you want to boot and press the kbd:[e] key to edit this entry's options. Önyükleyici menüsü göründüğünde, önyükleme yapmak istediğiniz girdiyi vurgulamak için imleç tuşlarınızı kullanın ve o girdinin seçeneklerini düzenlemek için kbd:[e] tuşuna basın.
In the list of options, find the kernel line - that is, the line beginning with the keyword `linux` (or, in some cases, `linux16`). Append the following option to the end of this line: Seçenekler listesinde çekirdek satırını, yani `linux` (veya bazı durumlarda `linux16`) anahtar sözcüğüyle başlayan satırı bulun. Bu satırın sonuna aşağıdaki seçeneği ekleyin:
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
Replace _xx_ with the amount of RAM you have in megabytes. _xx_ değerini megabayt cinsinden sahip olduğunuz RAM miktarıyla değiştirin.
Press kbd:[F10] or kbd:[Ctrl + X] to boot your system with the edited options. Düzenlenen seçeneklerle sisteminizi önyüklemek için kbd:[F10] veya kbd:[Ctrl + X] tuşlarına basın.
Wait for the system to boot and log in. Then, open a command line and execute the [command]#free -m# command again. If total amount of RAM displayed by the command matches your expectations, append the following to the line beginning with `GRUB_CMDLINE_LINUX` in the `/etc/default/grub` file to make the change permanent: Sistemin önyüklemesini bekleyin ve oturum açın. Ardından bir komut satırı açın ve [command]#free -m# komutunu tekrar çalıştırın. Komut tarafından görüntülenen toplam RAM miktarı beklentilerinize uyuyorsa, değişikliği kalıcı hale getirmek için `/etc/default/grub` dosyasında `GRUB_CMDLINE_LINUX` ile başlayan satırın sonuna aşağıdakini ekleyin:
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
Replace _xx_ with the amount of RAM you have in megabytes. _xx_ değerini megabayt cinsinden sahip olduğunuz RAM miktarıyla değiştirin.
After you updated the file and saved it, refresh the boot loader configuration so that the change will take effect. Run the following command with root privileges: Dosyayı güncelleyip kaydettikten sonra, değişikliğin etkili olması için önyükleyici yapılandırmasını yenileyin. Aşağıdaki komutu root ayrıcalıklarıyla çalıştırın:
# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg
# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg
In `/etc/default/grub`, the above example would look similar to the following: `/etc/default/grub` dosyasında, yukarıdaki örnek aşağıdakine benzer şekilde görünecektir:
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release.*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=rhel/swap $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel.param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) vconsole.keymap=us rhgb quiet mem=1024M"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release.*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=rhel/swap $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel.param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) vconsole.keymap=us rhgb quiet mem=1024M"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
See the [citetitle]_{PRODUCT} System Administrator's Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[], for more information about working with the [application]*GRUB2* boot loader. [application]*GRUB2* önyükleyicisi ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_{PRODUCT} Sistem Yöneticisi Kılavuzuna_ bakın.