The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Ukrainian
Installing Using Anaconda Встановлення за допомогою Anaconda
This chapter provides step-by-step instructions for installing {PRODUCT} using the [application]*Anaconda* installer. The bulk of this chapter describes installation using the graphical user interface. A text mode is also available for systems with no graphical display, but this mode is limited in certain aspects (for example, custom partitioning is not possible in text mode). У цьому розділі наведено покрокові інструкції щодо встановлення {PRODUCT} за допомогою інсталятора [application]*Anaconda*. Основна частина цього розділу описує встановлення за допомогою графічного інтерфейсу користувача. Текстовий режим також доступний для систем без графічного дисплея, але цей режим обмежений певними аспектами (наприклад, ручне розділення диска неможливе у текстовому режимі).
If your system does not have the ability to use the graphical mode, you can: Якщо у вашій системі немає можливості використовувати графічний режим, ви можете:
Use Kickstart to automate the installation as described in xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] Використовуйте Kickstart для автоматизації встановлення, як описано в xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Автоматизація встановлення за допомогою Kickstart]
Perform the graphical installation remotely by connecting to the installation system from another computer with a graphical display using the _VNC_ (Virtual Network Computing) protocol - see xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Installing Using VNC] Виконайте графічне встановлення віддалено, підключившись до системи встановлення з іншого комп’ютера з графічним дисплеєм за допомогою протоколу _VNC_ (Virtual Network Computing) — див. xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Встановлення за допомогою VNC]
Introduction to Anaconda Знайомство з Anaconda
The {PRODUCT} installer, [application]*Anaconda*, is different from most other operating system installation programs due to its parallel nature. Most installers follow a fixed path: you must choose your language first, then you configure network, then installation type, then partitioning, etc. There is usually only one way to proceed at any given time. Програма встановлення {PRODUCT}, [програма]*Anaconda*, відрізняється від більшості інших програм встановлення операційної системи завдяки своїй паралельній природі. Більшість інсталяторів дотримуються фіксованого шляху: спочатку потрібно вибрати мову, потім налаштувати мережу, потім тип інсталяції, потім розділення тощо. Зазвичай існує лише один спосіб продовжити в будь-який момент часу.
In [application]*Anaconda* you are only required to select your language and locale first, and then you are presented with a central screen, where you can configure most aspects of the installation in any order you like. This does not apply to all parts of the installation process, however - for example, when installing from a network location, you must configure the network before you can select which packages to install. У [application]*Anaconda* вам потрібно лише спочатку вибрати мову та локаль, а потім ви опинитесь на центральному екрані, де ви можете налаштувати більшість аспектів встановлення в будь-якому порядку. Однак це не стосується всіх частин процесу інсталяції - наприклад, під час інсталяції з мережевого розташування ви повинні налаштувати мережу, перш ніж ви зможете вибрати, які пакети інсталювати.
Some screens will be automatically configured depending on your hardware and the type of media you used to start the installation. You can still change the detected settings in any screen. Screens which have not been automatically configured, and therefore require your attention before you begin the installation, are marked by an exclamation mark. You can not start the actual installation process before you finish configuring these settings.
Additional differences appear in certain screens; notably the custom partitioning process is very different from other Linux distributions. These differences are described in each screen's subsection. В певних пунктах з’являються додаткові відмінності; зокрема, власний процес розділення дуже відрізняється від інших дистрибутивів Linux. Ці відмінності описано в підрозділах кожного пункту.
Consoles and Logging During the Installation Консолі та журналювання під час інсталяції
The following sections describe how to access logs and an interactive shell during the installation. This is useful when troubleshooting problems, but should not be necessary in most cases. У наступних розділах описано, як отримати доступ до журналів та інтерактивної оболонки під час встановлення. Це корисно під час усунення несправностей, але в більшості випадків це не обов’язково.
Accessing Consoles Доступ до консолей
The {PRODUCT} installer uses the [application]*tmux* terminal multiplexer to display and control several windows you can use in addition to the main interface. Each of these windows serves a different purpose - they display several different logs, which can be used to troubleshoot any issues during the installation, and one of the windows provides an interactive shell prompt with `root` privileges, unless this prompt was specifically disabled using a boot option or a Kickstart command. Програма встановлення {PRODUCT} використовує термінальний мультиплексор [application]*tmux* для відображення та керування кількома вікнами, які можна використовувати на додаток до основного інтерфейсу. Кожне з цих вікон має різну мету – вони відображають кілька різних журналів, які можна використовувати для усунення будь-яких проблем під час інсталяції, а одне з вікон надає інтерактивну оболонки з привілеями `root`, якщо ця оболонка не була спеціально вимкнена за допомогою параметрів завантаження або команди Kickstart.
In general, there is no reason to leave the default graphical installation environment unless you need to diagnose an installation problem. Загалом, немає причин залишати стандартне графічне середовище встановлення, якщо вам не потрібно діагностувати проблему зі встановленням.
The terminal multiplexer is running in virtual console 1. To switch from the actual installation environment to [application]*tmux*, press kbd:[Ctrl + Alt + F1]. To go back to the main installation interface which runs in virtual console 6, press kbd:[Ctrl + Alt + F6]. Мультиплексор терміналу працює у віртуальній консолі 1. Щоб переключитися з фактичного середовища встановлення на [application]*tmux*, натисніть kbd:[Ctrl + Alt + F1]. Щоб повернутися до основного інтерфейсу встановлення, який працює у віртуальній консолі 6, натисніть kbd:[Ctrl + Alt + F6].
If you choose text mode installation, you will start in virtual console 1 ([application]*tmux*), and switching to console 6 will open a shell prompt instead of a graphical interface. Якщо ви виберете інсталяцію в текстовому режимі, ви почнете з віртуальної консолі 1 ([application]*tmux*), а перехід на консоль 6 відкриє інтерактивну оболонку замість графічного інтерфейсу.
The console running [application]*tmux* has 5 available windows; their contents are described in the table below, along with keyboard shortcuts used to access them. Note that the keyboard shortcuts are two-part: first press kbd:[Ctrl + b], then release both keys, and press the number key for the window you want to use. Консоль, на якій запущено [application]*tmux*, має 5 доступних вікон; їхній вміст описано в таблиці нижче разом із сполученнями клавіш, які використовуються для доступу до них. Зауважте, що комбінації клавіш складаються з двох частин: спочатку натисніть kbd:[Ctrl + b], потім відпустіть обидві клавіші та натисніть цифрову клавішу для вікна, яке ви хочете використати.
You can also use kbd:[Ctrl + b] kbd:[n] and kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] to switch to the next or previous [application]*tmux* window, respectively. Ви також можете використовувати kbd:[Ctrl + b] kbd:[n] і kbd:[Ctrl + b] kbd:[p], щоб перейти до наступного або попереднього вікна [application]*tmux* відповідно.
Available tmux Windows Доступні вікна tmux