English Turkish
If nobody reacts to your Pull Request after 5 days, xref:ROOT:index.adoc#find-docs[get in touch with the Docs Team]. We might have missed the email for your Pull Request. 5 gün sonra Çekme İsteğinize kimse yanıt vermezse, xref:ROOT:index.adoc#find-docs[Belgelendirme Ekibi ile iletişime geçin]. Çekme İsteğiniz için gelen e-postayı gözden kaçırmış olabiliriz.
Additionally, edit the [filename]`site.yml` configuration file. Note that this file is only used when building a local preview of your content set - on the website it is overridden by the site-wide `site.yml` configuration. The only directives you need to edit in this file is the `title` and `start_page`. Ayrıca, [filename]`site.yml` yapılandırma dosyasını düzenleyin. Bu dosyanın yalnızca içerik setinizin yerel bir ön izlemesini oluştururken kullanıldığını unutmayın - web sitesinde, site geneline ait `site.yml` yapılandırması tarafından geçersiz kılınmaktadır. Bu dosyada sadece `title` ve `start_page` bölümlerini düzenlemeniz gerekmektedir.
Someone will see your pull request and either merge it, or provide feedback if there is something you should change. Work with the people commenting to make sure your contributions are up to standards. Birisi çekme isteğinizi görecek ve birleştirecek ya da değiştirmeniz gereken bir şey varsa geri bildirim sağlayacaktır. Yaptığınız katkıların standartlara uygun olduğundan emin olmak için yorum yapan kişilerle uyumlu çalışın.
This section describes how to create and publish new documentation to the docs.fedoraproject.org website. Before you start following this procedure, review all the requirements listed in xref:prerequisites.adoc[Prerequisites]. Bu bölüm, nasıl yeni belgelendirme oluşturulacağını ve docs.fedoraproject.org web sitesinde yayınlanacağını açıklamaktadır. Bu işlemi takip etmeye başlamadan önce xref:prerequisites.adoc[Ön koşullar] bölümünde listelenen tüm gereksinimleri gözden geçirin.
At this point, when the initial configuration is finished and the repository is configured with the correct name and other required directives, push these changes to the newly created repository (or make a pull request if you can not push directly). This set of changes will be required for any other contributions, so make sure they are in as early as possible. Bu noktada, başlangıç yapılandırması tamamlandığında ve depo doğru isim ve gerekli diğer direktiflerle yapılandırıldığında, bu değişiklikleri yeni oluşturulan depoya gönderin (veya doğrudan gönderemezseniz bir çekme isteğinde bulunun). Bu değişiklik seti diğer tüm katkıda bulunmalar için gerekli olacaktır, bu nedenle mümkün olduğunca erken dahil edildiklerinden emin olun.
Use Pagure to make a pull request from your fork to the main repository's `master` branch. Çatal deponuzdan ana deponun `master` dalına çekme isteği yapmak için Pagure'yi kullanın.
Start adding the actual ASCIIDoc content. While writing, make sure your new source files are included in the [filename]`nav.adoc` configuration file of the module you are using ([filename]`./modules/ROOT/` by default, the location will change based on what you configured in [filename]`antora.yml` earlier). Also make sure to use xref:local-preview.adoc[local preview] often to check your markup. Gerçek ASCIIDoc içeriğini eklemeye başlayın. Yazarken, yeni kaynak dosyalarınızın kullandığınız modülün (öntanımlı olarak [filename]`./modules/ROOT/`, öncesinde [filename]`antora.yml` dosyasında yapılandırdığınıza göre konum değişecektir) [filename]`nav.adoc` yapılandırma dosyasına dahil edildiğinden emin olun. Ayrıca işaretlemenizi denetlemek için xref:local-preview.adoc[yerel ön izlemeyi] sıklıkla kullanın.
Fork the new repository, so you are not pushing updates directly into it. Güncellemeleri doğrudan göndermemek için yeni deponun bir çatalını oluşturun.
Clone the newly created repository for your content set. İçerik setiniz için yeni oluşturulan depoyu klonlayın.
Once you finish, commit your changes and push them to your fork. İşiniz bittiğinde, değişikliklerinizi kaydedin ve bunları çatalınıza gönderin (commit & push).
Copy the contents of the template repository (without the [filename]`.git` directory) into the newly created repository or import the commit history from the template repository. Şablon deponun içeriğini ([filename]`.git` dizini olmadan) yeni oluşturulan depoya kopyalayın veya işlem (commit) geçmişini şablon depodan içe aktarın.
Clone the template repository: link:++https://pagure.io/fedora-docs/template++[] Şablon depoyu klonlayın: link:++https://pagure.io/fedora-docs/template++[]
Create a new repository for the new documentation set, or ask someone to create one for you. You can host this repository anywhere but it is recommended to host it on link:++https://pagure.io++[`pagure.io`] where you can reuse Fedora groups to control write access to the repository. Depending on the topic, it may also be best to host it under link:++https://pagure.io/projects/fedora-docs/%2A++[`fedora-docs`]. Yeni belgelendirme seti için yeni bir depo oluşturun veya birilerinden sizin için bir tane oluşturmasını isteyin. Bu depoyu herhangi bir yerde barındırabilirsiniz, ancak depoya yazma erişimini denetlemek için Fedora gruplarını yeniden kullanabileceğiniz link:++https://pagure.io++[`pagure.io`] üzerinde barındırmanız tavsiye edilir. Konuya bağlı olarak, link:++https://pagure.io/projects/fedora-docs/%2A++[`fedora-docs`] altında barındırmak da en iyisi olabilir.
Create and publish new documentation sites Yeni belgelendirme siteleri oluşturun ve yayınlayın
Before creating a new documentation site, consult the {MAILING-LIST}[mailing list] first. This is to make sure we can publish your work and you do not waste your time. Yeni bir belgelendirme sitesi oluşturmadan önce {MAILING-LIST}[e-posta listesine] başvurun. Bu, çalışmanızı yayınlayabileceğimizden ve zamanınızı boşa harcamadığınızdan emin olmak içindir.
In the new repository, edit the [filename]`antora.yml` configuration file in the repository root. The file contains comments that point out which parts you need to change. At a minimum, always change the `name` and `title`. Yeni depoda, depo kök dizinindeki [filename]`antora.yml` yapılandırma dosyasını düzenleyin. Dosya, hangi kısımları değiştirmeniz gerektiğini gösteren yorumlar içermektedir. En azından, `name` ve `title` bölümlerini her zaman değiştirin.
Your new content will need to be published for the first time, and at the moment this does not happen automatically. Send an e-mail to the {MAILING-LIST}[docs mailing list] asking for your content to be published. Yeni içeriğinizin ilk kez yayınlanması gerekecektir ve şu anda bu otomatik olarak gerçekleşmemektedir. {MAILING-LIST}[docs e-posta listesine] içeriğinizin yayınlanmasını talep eden bir e-posta gönderin.