English Swedish
= Fedora Documentation
:page-layout: homepage

++++
User Documentation Användardokumentation
Fedora Linux 36 Fedora Linux 36
Documentation covering the most recent release, Fedora Linux 36. Dokumentation som avser den senaste utgåvan, Fedora Linux 36.
Fedora Linux 35 Fedora Linux 35
Documentation covering the Fedora Linux 35 release. Dokumentation som avser Fedora Linux 35 släppet.
Quick Docs Snabbdokumentation
How tos and tutorials for using and configuring Fedora Linux. Handledningar och beskrivningar för att använda och konfigurera Fedora Linux.
Fedora Server Fedora Server
Are you using Fedora Linux on a server? This section is for you. Använder du Fedora Linux på en server? Detta avsnitt är för dig.
Fedora IoT Fedora IoT
Strong foundation for IoT projects at home, industrial gateways, smart cities or analytics with AI/ML. Stark grund för IoT-projekt i hemmet, industriella gateways, smarta städer eller analys med AI/ML.
Fedora Silverblue Fedora Silverblue
Immutable desktop variant of Fedora Workstation and an excellent platform for container-focused workflows. Oföränderlig skrivbordsvariant av Fedora Workstation och en utmärkt plattform för behållarfokuserade arbetsflöden.
Fedora CoreOS Fedora CoreOS
Fedora CoreOS is a minimal, container-focused operating system, designed for clusters but also operable standalone. Fedora CoreOS är ett minimalt, behållarfokuserat operativsystem, gjort för kluster men kan även fungera självständigt.
EPEL EPEL
Documentation for the Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) project. Dokumentation för Extra paket för Enterprise Linux (EPEL) projekt.
Fedora Kinoite Fedora Kinoite
Immutable desktop variant of Fedora featuring the KDE Plasma desktop and container-focused workflows. Oföränderlig skrivbordsvariant av Fedora med skrivbordet KDE och behållarfokuserade arbetsflöden.