English Swedish
Council ticket queue Rådet ärendekö
The Fedora Council uses a https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[ticket queue] to track decisions and other work. When opening a ticket to request a decision from the Council, please describe the issue in detail but have an explicit question (or better, a proposal) to decide on. If you are looking to start a discussion, consider posting to the https://lists.fedoraproject.org/archives/list/council-discuss@lists.fedoraproject.org/[council-discuss mailing list] first. Fedorarådet använder en https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[ärendekö] för att följa beslut och annat arbete. När du öppnar ett ärende för att begära ett beslut av rådet, beskriv då ärendet i detalj men ha en uttrycklig fråga (eller ännu bättre, ett förslag) att besluta om. Om du vill inleda en diskussion, överväg att skriva till https://lists.fedoraproject.org/archives/list/council-discuss@lists.fedoraproject.org/[sändlistan council-discuss] först.
Do not file Code of Conduct reports in the Council issue tracker. Those should be filed against the https://pagure.io/coc/issues[Code of Conduct] issue tracker. Skapa inte rapporter angåend uppförandekoden i rådets ärendehanterare. Dessa bör skickas i ärendehanteraren https://pagure.io/coc/issues[Code of Conduct].
Issue priorities Ärendeprioriteter
Currently, the Council uses the following priorities for tickets: För närvarande använder rådet följande prioriteter för ärenden:
**OMG Urgent!!!1**: The ticket should be acted on asynchronously as soon as possible.
**OMG Urgent!!!1**: Ärendet bör hanteras asynkront så snart som möjligt.
**Needs Review** (default): The ticket needs to be triaged.
**Needs Review (standard): Ärendet behöver triageras.
**Next Meeting**: The ticket should be addressed in the next meeting.
**Next Meeting**: Ärendet bör behandlas på nästa möte.
**Coming up**: The ticket is lower priority.
*Coming up**: Ärendet har lägre prioritet.
**Waiting on {Assignee, Reporter, External}**: The ticket is blocked on action or input from someone.
**Waiting on {Assignee, Reporter, External}**: Ärendet är blockerat av en åtgärd av eller information från någon.
Issue tags Ärendeetiketter
The Council uses tags to indicate the topic of issues. Mutliple tags should be applied when appropriate. Rådet använder etiketter för att indikera ärendes områden. Flera etiketter bör sättas när det är motiverat.
**budget**: Big-picture budget issues
**budget**: Övergripande budgetärenden
**code-of-conduct**:
**code-of-conduct**:
**documentation**
**documentation**
**elections**
**elections**
**events**
**events**
**hackfests**
**hackfests**
**mindshare**: Related to the Fedora Mindshare Committee
**mindshare**: Kopplat till Fedoras Mindshare-kommitté
**objectives**
**objectives**