English Swedish
**policies**
**policies**
**spending-request**: For as-we-go allocations
**spending-request**: För löpande kostnader
**ticket-vote**: Indicates an issue that should be voted on by Council members
**ticket-vote**: Indikerar ett ärende som skall röstas om av rådsmedlemmar
**trademarks**
**trademarks**
Voting Röstning
When a vote is called for, the **ticket-vote** tag should be applied. Council members should vote by leaving a comment of +1 (in favor), 0 (abstain/no opinion/weakly opposed), or -1 (opposed). If multiple proposals or multiple versions of a proposal have been made, please indicate which the vote applies to. Council members can provide additional context explaining their vote, but should still indicate explictly which of +1, 0, or -1 applies. När en omröstning behövs skall etiketten **ticket-vote** sättas. Rådsmedlemmar skall rösta genom att lämna en kommentar +1 (för), 0 (avstår/ingen åsikt/svagt emot) eller -1 (emot). Om flera förslag eller flera versioner av ett förslag har gjorts, indikera då vilket rösten avser. Rådsmedlemmar kan ge ytterligare information som förklarar sin röst, men skall ändi indikera explicit vilket av +1, 0 eller -1 som gäller.
Policies for voting and approval are covered xref:index#_making_decisions[elsewhere]. Policyer för omröstningar och godkännanden täcks xref:index#_making_decisions[annorstädes].