English Swedish
Responsibilites Ansvar
Reusing the data on team pages Återanvändning av data på gruppsidor
Intent Avsikt
The intent is _not_ to increase the administrative burden on teams or the barriers to starting a team. The intent is _not_ to say "if you are not listed, you are not allowed to be a team in Fedora". However, presence in the directory may be used by other teams to evaluate funding or work requests (e.g. website work or design assets). Avsikten är _inte_ att öka den administrativa bördan på grupper eller att höja tröskeln för att starta en grupp. Avsikten är _inte_ att säga ”om man inte är listad får man inte vara en grupp inom Fedora”. Dock kan förekomst i katalogen användas av andra grupper för att utvärdera finansiering eller arbetsbegäranden (t.ex. webbsajtarbete eller designtillgångar).
It is expected that not all teams will have answers for the above. They should be provided when they exist. Det är väntat att inte alla grupper kommer ha svar på ovanstående. De skall ges när de finns.
Fedora Team Directory Fedoras gruppkatalog
In order to provide visibility into what teams exist _and are active_ in Fedora, the Council https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-council-november-2019-meeting-more-miscellaneous-stuff[decided] to maintain a directory that receives regular checks. Council representatives are responsible for periodic evaluation of the teams under their area (D&I, Engineering, and Mindshare). "Teams" should be read as a catch-all term for groups in Fedora that may call themselves "Special Interest Groups (SIGs)", "Working Groups", or any other similar term. För att ge insyn i vilka grupper det finns _och är aktiva_ inom Fedora https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-council-november-2019-meeting-more-miscellaneous-stuff[beslutade] rådet att sköta en katalog som kontrolleras regelbundet. Rådsrepresentanter är ansvariga för att återkommande utvärdera grupperna inom sitt område (D&I, Engineering och Mindshare). ”Grupper” skall förstås som en övergripande term för grupperingar inom Fedora som kan kalla sig själva ”Special Interest Groups (SIGs)”, ”Working Groups” eller något annan liknande term.
Team's preferred synchronous communication channel (e.g. IRC channel, Telegram room, etc) Gruppen föredragna synkrona kommunikationskanal (t.ex. IRC-kanal, Telegram-rum, etc.)
Team's issue tracker Gruppens ärendehanterare
Team's preferred asynchronous communication channel (e.g. mailing list, forum category, etc) Gruppens föredragna asynkrona kommunikationskanal (t.ex. e-postlista, forumkategori, etc.)
Team's meeting (preferably a link to a Fedocal event, alternatively a static day and time) Gruppens möten (helst en länk till en Fedcal-händelse, alternativt en statisk dag och tid)
Team website Gruppens webbplats
Teams are responsible for ensuring their entries are up to date. Grupper är ansvariga för att se till att deras poster är aktuella.
Teams should list the following information in the format specified by https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/blob/main/f/engineering/modules/ROOT/partials/TEMPLATE_team_info.adoc[the template]: Grupper bör lista följande information i formatet som anges av https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/blob/main/f/engineering/modules/ROOT/partials/TEMPLATE_team_info.adoc[mallen]:
Teams can include their `NAME_team_info.adoc` file on their page(s), and then use `{team_name}`, `{team_summary}` etc. anywhere on the page. Grupper kan inkludera sin fil `NAMN_team_info.adoc` på sina sidor, och sedan använda `{team_name}`, `{team_summary}` etc. var som helst på sidan.
Teams will appear in the directory if the team info file is included in the `{engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc` directory of the https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/[council-docs repo]. After `include`-ing the info file, the index page must include the `team_render.adoc` file that defines the rendering. Grupper kommer dyka upp i katalogen om gruppens informationsfil inkluderas i katalogen `{engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc` i https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/[förrådet council-docs]. Efter att ha`include`:at informationsfilen, måste indexsidan inkludera filen `team_render.adoc` som definierar hur den skall visas.
Team information files Gruppinformationsfiler
The team directory is intended to make visible: 1. what teams are active in the community, and 2. how to contact them. Fedora is a large community with many different activities, and the directory will help existing and potential community members find the team they are looking for. Having periodic checks helps to ensure that the information is accurate and that we don't point people toward teams that are no longer active. Gruppkatalogen är avsedd att synliggöra: 1. vilka grupper som är aktiva i gemenskapen och 2. hur man kan kontakta dem. Fedora är en stor gemenskap med många olika aktiviteter, och katalogen kommer hjälpa befintliga och potentiella gemenskapsmedlemmar att hitta gruppen de letar efter. Att ha återkommande kontroller hjälper till att säkerstäla att informationen är riktig och att vi inte pekar folk mot grupper som inte längre är aktiva.
Team name Gruppnamn
Team summary Gruppsammanfattning