English Swedish
Additional information the team desires to publish in the directory Ytterligare information gruppen önskar publicera i katalogen
Content Innehåll
Content may be stored in the https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs[council-docs] repo if the team does not have its own docs repo. If a team has its own docs repo, the content can be kept in that repo so that it can be used to render the team's own documentation. This allows for a single source of truth and prevents content from diverging. Innehåll kan lagras i förrådet https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs[council-docs] om gruppen inte har sitt eget dokumentationsförråd. Om en grupp har sitt eget dokumentationsförråd kan innehållet sparas i det förrådet så att det kan användas för att visa gruppens egen dokumentation. Detta gör det möjligt att ha en enda källa till sanningen och förhindrar innehållet från att divergera.
Fedora Team Directory Fedoras gruppkatalog
In order to provide visibility into what teams exist _and are active_ in Fedora, the Council https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-council-november-2019-meeting-more-miscellaneous-stuff[decided] to maintain a directory that receives regular checks. Council representatives are responsible for periodic evaluation of the teams under their area (D&I, Engineering, and Mindshare). "Teams" should be read as a catch-all term for groups in Fedora that may call themselves "Special Interest Groups (SIGs)", "Working Groups", or any other similar term. För att ge insyn i vilka grupper det finns _och är aktiva_ inom Fedora https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-council-november-2019-meeting-more-miscellaneous-stuff[beslutade] rådet att sköta en katalog som kontrolleras regelbundet. Rådsrepresentanter är ansvariga för att återkommande utvärdera grupperna inom sitt område (D&I, Engineering och Mindshare). ”Grupper” skall förstås som en övergripande term för grupperingar inom Fedora som kan kalla sig själva ”Special Interest Groups (SIGs)”, ”Working Groups” eller något annan liknande term.
Intent Avsikt
It is expected that not all teams will have answers for the above. They should be provided when they exist. Det är väntat att inte alla grupper kommer ha svar på ovanstående. De skall ges när de finns.
Mechanism Mekanism
Rendering the directory Visa katalogen
Responsibilites Ansvar
Reusing the data on team pages Återanvändning av data på gruppsidor
Team information files Gruppinformationsfiler
Team name Gruppnamn
Teams are responsible for ensuring their entries are up to date. Grupper är ansvariga för att se till att deras poster är aktuella.
Teams can include their `NAME_team_info.adoc` file on their page(s), and then use `{team_name}`, `{team_summary}` etc. anywhere on the page. Grupper kan inkludera sin fil `NAMN_team_info.adoc` på sina sidor, och sedan använda `{team_name}`, `{team_summary}` etc. var som helst på sidan.
Team's issue tracker Gruppens ärendehanterare
Team's meeting (preferably a link to a Fedocal event, alternatively a static day and time) Gruppens möten (helst en länk till en Fedcal-händelse, alternativt en statisk dag och tid)
Team's preferred asynchronous communication channel (e.g. mailing list, forum category, etc) Gruppens föredragna asynkrona kommunikationskanal (t.ex. e-postlista, forumkategori, etc.)
Team's preferred synchronous communication channel (e.g. IRC channel, Telegram room, etc) Gruppen föredragna synkrona kommunikationskanal (t.ex. IRC-kanal, Telegram-rum, etc.)
Teams should list the following information in the format specified by https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/blob/main/f/engineering/modules/ROOT/partials/TEMPLATE_team_info.adoc[the template]: Grupper bör lista följande information i formatet som anges av https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/blob/main/f/engineering/modules/ROOT/partials/TEMPLATE_team_info.adoc[mallen]: