English Filipino
Proposed changes to Fedora Council policies must be publicly announced on the https://discussion.fedoraproject.org/c/project/council-discuss/60[Council Discussions category on Fedora Discussion] and in a https://communityblog.fedoraproject.org/[Fedora Community Blog] post in order to get feedback from the community. After a minimum of two calendar weeks, the Council may vote on the proposed change using the *full consensus* voting model. After approval, the change is reflected on the https://docs.fedoraproject.org/en-US/council/policies/[Council policies page]. Mungkahi ng pagbabago sa patakaran sa konseho ng Fedora ay marapat na ihayag sa publiko gamit ang address na https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-discuss.lists.fedoraproject.org/[council-discuss mailing list] at sa https://communityblog.fedoraproject.org/[Fedora Community Blog] at ihayag upang makahingi ng puna sa komunidad, makalipas ang di bababa sa dalawang linggo, ang konseho ay mag-bobotohan sa mungkahi ng pagbabago gamit ang *buong pinagkasunduan* na modelo ng botohan. Matapos ang pag-apruba, ang pagbabago ay masasalamin sa https://docs.fedoraproject.org/en-US/council/policies/[Council policies page].