English Swedish
Additional Policies Ytterligare policyer
The Council will have a regular face-to-face in November each year. The region will be dependent on the location of Council members at the time. We will also conduct in-person meetings at Flock and DevConf.CZ for Council members in attendance. Rådet kommer ha ett ordinarie möte ansikte mot ansikte i november varje år. Regionen kommer bero på var rådsmedlemmarna finns för tillfället. Vi kommer även hålla personliga möten vid Flock och DevConf.CZ för de rådsmedlemmar som deltar.
Fedora Magazine is the venue for user-targeted communication and the Community Blog is the venue for contributor-targeted communication. Fedora Magazine är mötesplatsen för artiklar riktade till användare och Community Block är mötesplatsen för artiklar riktade till medarbetare.
The Council supports greater efficiency in the infrastructure to allow more to be done, even when this means that we move away from self-hosted or self-maintained infrastructure. Rådet stödjer en större effektivitet i infrastrukturen för att möjliggöra att göra mer, även när detta betyder att vi rör oss bort från infrastruktur som vi driver eller underhåller själva.
The Fedora Project wants to advance free and open source software and as a pragmatic matter we recognize that some infrastructure needs may be best served by using closed source or non-free tools today. Therefore the Council is willing to accept closed source or non-free tools in Fedora’s infrastructure where free and open source tools are not viable or not available. Fedoraprojektet vill driva vidare programvara med fri och öppen källkod och som en pragmatisk sak inser vi att en del infrastrukturbehov kan skötas bäst genom att använda stängd källkod eller icke-fria verktyg idag. Därför är rådet villigt att acceptera stängd källkod eller icke-fria verktyg i Fedoras infrastruktur där verktyg med fri och öppen källkod inte är ett praktiskt alternativ.
Because we value participation over strict bureaucracy ('Friends' foundation!) candidates for Fedora elections may be accepted within a reasonable grace period after the deadline. However, be aware that this may mean missing out on Fedora Magazine interviews, town halls, and other opportunities for campaigning. Eftersom vi värderar deltagande över strikt byråkrati (Grunden ”vänner”!) kan kandidater till Fedoras val accepteras även inom en rimlig frist efter tidsgränsen. Dock, var medveten om att dett kan betyda att man missar intervjuer i Fedora Magazine, stormöten och andra tillfällen att driva kampanj.
The Council has no objections to events being held in the local language or in English, and separate events can be held if there are multiple audiences. We encourage event organizers to specify the language(s) for their event. Rådet har inga invändningar mot att evenemang hålls i det lokala språket eller på engelska, och separata evenemang kan hållas om det finns flera grupper av intressenter. Vi uppmuntrar att evenemangsorganisatörer anger språket för sitt evenemang.
Unspent budget allocated to the $150 event program will be pulled into the Council budget at the end of each fiscal quarter. Budget allokerad tipp $150-arrangemangsprogrammet som inte använts kommer att dras in i rådets budget vid slutet av varje fiskalt kvartal.
The Fedora Council may choose to withdraw Fedora's support from events or other activities that involve fiscal sponsorship or use of Fedora trademarks when it determines that participation is not in the interests of the Fedora Project. Decisions to withdraw support will be published in venues normally used for Council decisions. Deliberation and reasoning for the decision should be public to the extent possible. The Council will engage with the committee/group/team that is involved with the event in question to ensure their input is considered. Fedorarådet kan besluta att dra tillbaka Fedoras stöd från evenemang eller andra aktiviteter som innebär finansiellt stöd eller användning av Fedoravarumärken när det anser att deltagande inte ligger i Fedoraprojektets intresse. Beslut att dra tillbaka stöd kommer att publiceras på platser som normalt används för rådets beslut. Överväganden och resonamang bakom beslutet skall i möjligaste mån vara publik. Rådet kommer samarbeta med den kommitté/grupp som är inblandade i evenemanget i fråga och säkerställa att deras synpunkter beaktas.