English Swedish
Fedora Community Action and Impact Coordinator Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan
The _Fedora Community Action and Impact Coordinator_ (or _FCAIC_) is a full-time, Red Hat-employed job to lead initiatives to grow the Fedora user and developer communities, and to make Red Hat / Fedora interactions even more transparent and positive. The Fedora community budget comes to us through the Red Hat Open Source Program Office (OSPO). This position facilitates decision-making on how to best focus that to meet our community's goals and objectives. The FCAIC supports the xref:fpl.adoc[Project Leader] with all things "Community" and works directly with the Fedora Leadership to help bring more Heat and Light to the project. _Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan_ (eller _FCAIC_, ) är ett heltidsjobb med anställning på Red Hat för att leda initiativ för att öka Fedoras användar- och utvecklargemenskaper, och för att göra interationer med Red Hat/Fedora ännu mer transparenta och positiva. Fedoragemenskapens budget komer till ås via Red Hats programkontor för öppen källkod (OSPO). Denna position möjliggör beslutstagande om hur man bäst fokuserar det på att möta vår gemenskaps mål och syften. FCAIC:n stödjer xref:fpl.adoc[projektets ledare] med allt som handlar om ”gemenskap” och arbetar direkt med Fedoras ledarskap för att hjälpa till att få mer värme och ljus till projektet.
The FCAIC is appointed to the Community Action and Impact seat on the Fedora xref:index.adoc[Council], Fedora’s top-level community leadership and governance body. The Council is responsible for stewardship of the Fedora Project as a whole, and supports the health and growth of the Fedora Community. FCAIC:n utses till platsen för gemenskapens position för aktiviteter och påverkan i Fedoras xref:index.adoc[råd], Fedoras toppnivåorgan för ledarskap och styrning av gemenskapen. Rådet är ansvarigt för förvaltning av Fedoraprojektet som en helhet, och stödjer en hälsosam tillväkst av Fedoragemenskapen.
Current F-🎂footnote:[What's with the cake? The abbreviation FCAIC sounds like "F-Cake" in American English. If this position is going to have a title that is a mouthful, at least the mouthful can be yummy cake!] Nuvarande F-🎂footnote:[Vad är historien med kakan? Förkortningen FCAIC låter som ”F-Cake” på amerikansk engelska. Om denna position skall ha en titel som är en mumfull (mouthful) lång så kan den åtminstone vara en smaskig kaka!]
https://fedoraproject.org/wiki/User:Riecatnor[Marie Nordin] became the FCAIC in November 2019. https://fedoraproject.org/wiki/User:Riecatnor[Marie Nordin] blev medlem av FCAIC i november 2019.
Roles and Responsibilities Roller och ansvarsområden
Council Rådet
Work with other Council members to identify the short, medium, and long term goals of the Fedora community and to organize and enable the project to best achieve them Att arbeta med andra rådsmedlemmar för att identifiera de korta, medellånga och långa målen för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra att projektet på bästa sätta uppnår dem
Primary Council member with responsibility for the development of the annual Fedora community budget Primär rådsmedlem med ansvar för utvecklingen av den årliga budgeten för Fedoragemenskapen
Participate in decision-making about use of trademarks, project structure, community disputes or complaints, and other such issues Delta i beslutsfattandet om varumärken, projektstruktur, tvister eller klagomål i gemenskapen och andra sådana ärenden
Special Initiatives Speciella initiativ
Design and spearhead special initiatives to grow user and contributor bases Designa och driva speciella initiativ för att utöka användar- och bidragarbaserna
Metrics Mått
Implement metrics for community engagement, participation, and satisfaction; create and execute projects to improve those metrics; report regularly on progress and adjust approach as needed Implementera mått på engagemang, deltagande och tillfredsställelsen i gemenskapen; skapa och verkställa projekt för att förbättra dessa mått; regelbundet rapportera om framsteg och justera angreppssättet vid behov
Opportunities Möjligheter
Identify opportunities to engage new contributors and community members; align project around supporting those opportunities Identifiera möjligheter att engagera nya bidragsgivare och medlemmar i gemenskapen; justera projektet för att stödja dessa möjligheter
Liaise between Red Hat and FOSS Community Upprätthålla förbindelsen mellan Red Hat och FOSS-gemenskapen
Communicate community needs to Red Hat and participate in regular meetings with internal Red Hat stakeholders; align Red Hat participation in Fedora beyond platform engineering Kommunicera gemenskapens behov till Red Hat och delta i regelbundna möten med interna intressenter inom Red Hat; anpassa Red Hats deltagande i Fedora utöver plattformsteknik
Represent Red Hat’s stake in Fedora community success Representera Red Hats intresse i Fedoragemenskapens framgång
Improve on-boarding materials and presentation of Fedora to new Red Hat hires; develop standardized materials on Fedora which can be used at Red Hat globally. Förbättra inskolningsmaterial och presentationer av Fedora för nya anställda på Red Hat; utveckla standardiserat material om Fedora som kan användas globalt av Red Hat.