English Turkish
metadata üst veri
mandatory zorunlu
installonly yalnızca-kur
installed kurulu
install kurmak
ignore yok saymak
group grup
fatal error ölümcül hata
extension uzantı
existing var olan
epoch dönem
enhance iyileştirmek
duplicated yinelenen
downgrade sürümü düşürmek
display görüntülemek
default öntanımlı
changelog değişiklik günlüğü
capability yetenek
cache önbellek
baseurl temel url