English Ukrainian
Reboot turned off, not rebooting. Перезавантаження вимкнено, не перезавантажуємо.
Screen blanking can't be disabled: %s Очищення екрана не може бути вимкнено: %s
Failed loading state file: %s, continuing with empty state. Не вдалося завантажити файл стану: %s, продовжуємо із порожнім станом.
The following boots appear to contain upgrade logs: Здається, журнали оновлення містяться у записах таких завантажень:
-- no logs were found -- -- журналів не знайдено --
Cannot find logs with this index. Не вдалося знайти журнал із цим покажчиком.
Unable to match systemd journal entry Не вдалося встановити відповідність запису журналу systemd
Prepare system for upgrade to a new release Приготувати систему до оновлення до нового випуску
keep installed packages if the new release's version is older зберігати встановлені пакунки, якщо версія нового випуску є старішою
which logs to show які журнали слід показувати
Incompatible version of data. Rerun 'dnf {command} download [OPTIONS]' Несумісна версія даних. Віддайте команду «dnf {command} download [OPTIONS]» ще раз
Command 'offline-distrosync' cannot be used with --no-downgrade option У команді «offline-distrosync» не можна використовувати параметр --no-downgrade
Additional information for System Upgrade: {} Додаткові відомості щодо оновлення системи: {}
Before you continue ensure that your system is fully upgraded by running "dnf --refresh upgrade". Do you want to continue Перш ніж продовжувати, переконайтеся, що вашу систему повністю оновлено. Скористайтеся для цього командою «dnf --refresh upgrade». Хочете продовжувати
Operation aborted. Виконання дії перервано.
system is not ready for upgrade система не готова до оновлення
the transaction was not prepared for '{command}'. Rerun 'dnf {command} download [OPTIONS]' дію для «{command}» не вдалося приготувати. Віддайте команду «dnf {command} download [OPTIONS]» ще раз
upgrade is already scheduled оновлення вже заплановано
trigger file does not exist. exiting quietly. Не знайдено файла-перемикача. Завершуємо роботу без повідомлень.
another upgrade tool is running. exiting quietly. працює інший інструмент із оновлення системи, завершуємо роботу без додаткових повідомлень.