English Turkish
[PACKAGE|PACKAGE.spec] [PAKET|PAKET.spec]
'%s' is not of the format 'MACRO EXPR' '%s', 'MAKRO İFADESİ' biçiminde değil
packages with builddeps to install kurulacak oluşturma bağımlılıkları olan paketler
define a macro for spec file parsing spec dosyası ayrıştırma için bir makro tanımla
skip build dependencies not available in repositories depolarda bulunmayan oluşturma bağımlılıklarını atla
treat commandline arguments as spec files komut satırı argümanlarını spec dosyası olarak değerlendir
treat commandline arguments as source rpm komut satırı argümanlarını kaynak rpm olarak değerlendir
RPM: {} RPM: {}
Some packages could not be found. Bazı paketler bulunamadı.
No matching package to install: '%s' Kurmak için eşleşen paket yok: '%s'
Failed to open: '%s', not a valid source rpm file. Açılamadı: '%s', geçerli bir kaynak rpm dosyası değil.
Not all dependencies satisfied Tüm bağımlılıklar karşılanmadı
Failed to open: '%s', not a valid spec file: %s Açılamadı: '%s', geçerli bir spec dosyası değil: %s
no package matched: %s eşleşen paket yok: %s
Not a valid date: "{0}". Geçerli bir tarih değil: "{0}".
Show changelog data of packages Paketlerin değişiklik günlüğü verilerini göster
show changelog entries since DATE. To avoid ambiguosity, YYYY-MM-DD format is recommended. TARİH'ten itibaren değişiklik günlüğü girdilerini göster. Belirsizliği önlemek için, YYYY-AA-GG biçimi tavsiye edilir.
show given number of changelog entries per package paket başına verilen değişiklik günlüğü girdilerini göster
show only new changelog entries for packages, that provide an upgrade for some of already installed packages. zaten kurulu paketlerin bazıları için bir yükseltme sağlayan paketler için, yalnızca yeni değişiklik günlüğü girdilerini göster.
PACKAGE PAKET