English Turkish
The following updates have been applied on '%s': '%s' üzerinde aşağıdaki güncellemeler uygulandı:
Updates completed at %s Güncellemeler %s tarihinde tamamlandı
The following updates are available on '%s': '%s' üzerinde aşağıdaki güncellemeler var:
The following updates were downloaded on '%s': '%s' üzerinde aşağıdaki güncellemeler indirildi:
Updates applied on '%s'. '%s' üzerinde güncellemeler uygulandı.
Updates downloaded on '%s'. '%s' üzerinde güncellemeler indirildi.
Updates available on '%s'. '%s' üzerinde güncellemeler var.
Failed to send an email via '%s': %s '%s' üzerinden e-posta gönderilemedi: %s
Failed to execute command '%s': returned %d '%s' komutu çalıştırılamadı: %d yanıtı döndürüldü
Unknown configuration value: %s=%s in %s; %s Bilinmeyen yapılandırma değeri: %s=%s, %s içinde; %s
Unknown configuration option: %s = %s in %s Bilinmeyen yapılandırma seçeneği: %s = %s, %s içinde
GPG check FAILED GPG denetimi BAŞARISIZ
Waiting for internet connection... İnternet bağlantısı bekleniyor...
Started dnf-automatic. dnf-automatic başlatıldı.
Sleep for {} second {} saniye uykuda bekle
System is off-line. Sistem çevrim dışı.
Error: %s Hata: %s
loading repo '{}' failure: {} '{}' depo yükleme hatası: {}
Loading repository '{}' has failed '{}' deposu yüklenemedi
Metadata timer caching disabled when running on metered connection. Ölçülü bağlantıda çalışırken üst veri önbelleğe alma zamanlayıcısı devre dışı bırakıldı.