English Marathi
error loading dictionary शब्दकोश लोड करताना त्रुटी आली
it does not contain enough DIFFERENT characters अतिरीक्त वेगळे अक्षर समाविष्टीत नाही
it is all whitespace सर्वत्र वाईटस्पेस् आहे
it is based on a dictionary word शब्दकोषमधील शब्दावर आधारीत आहे
it is based on a (reversed) dictionary word (उलटे) शब्दकोषमधील शब्दावर आधारीत आहे
it is based on your username तुमच्या वापरकर्तानावावर आधारीत आहे
it is based upon your password entry तुमच्या पासवर्ड नोंदवर आधारीत आहे
it is derivable from your password entry तुमच्या पासवर्ड नोंद पासून प्राप्यजोगी आहे
it is derived from your password entry तुमच्या पासवर्ड नोंद पासून प्राप्त आहे
it is too short खूप लहान आहे
it is too simplistic/systematic खूपच सोपे/पद्धतशीर आहे
it is WAY too short खूपच लहान
it looks like a National Insurance number. राष्ट्रीय इन्शॉरन्स् क्रमांक प्रमाणे आढळते.
it's derivable from your password entry तुमच्या पासवर्ड नोंद पासून प्राप्यजोगी
you are not registered in the password file तुम्ही पासवर्ड फाइलमध्ये नोंदणीकृत नाही