English Slovak
All Všetky
All registries Všetky registre
An error occured Vyskytla sa chyba
Author Autor
Automatically start podman on boot Spúšťať podman pri zavádzaní systému
CPU CPU
CPU shares CPU podiely
Cancel Zrušiť
Checkpoint Vytvoriť kontrolný bod
Checkpoint container $0 Vytvoriť kontrolný bod pre kontajner $0
Command Príkaz
Commit Vytvoriť
Commit image Vytvoriť obraz
Console Konzola
Container Kontajner
Container failed to be created Kontajner sa nepodarilo vytvoriť
Container failed to be started Kontajner sa nepodarilo spustiť
Container is currently running. Kontajner momentálne beží.
Container is not running Kontajner nebeží
Container name Názov kontajneru