English Slovak
$0 container kontajner
$0 image total, $1
$0 unused image, $1
Add on build variable
Add port mapping
Add variable nedostupné
Add volume
All Všetky
All registries Všetky registre
An error occured Vyskytla sa chyba
Author Autor
Automatically start podman on boot Spúšťať podman pri zavádzaní systému
CPU CPU
CPU shares CPU podiely
Cancel Zrušiť
Checkpoint Vytvoriť kontrolný bod
Checkpoint container $0 Vytvoriť kontrolný bod pre kontajner $0
Command Príkaz
Commit Vytvoriť
Commit image Vytvoriť obraz