English Catalan
$0 key ID
$0 package $0 paquet
$0 packages $0 paquets
- Add New Repository - Afegeix un dipòsit nou
Add Afegeix
Add Another Key Afegeix una altra clau
Additions Addicions
Apply Aplica
Available Disponible
Begins with '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----' Comença amb '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----'
Cancel Cancel·la
Change Repository Canvia de dipòsit
Check for Updates Comprova si hi ha actualitzacions
Checking for updates Comprovació per si hi ha actualitzacions
Connecting to OSTree S'està connectant a OSTree
Couldn't load settings for '$0': $1 No s'ha pogut carregar els ajusts per a '$0': $1
Currently using: En ús actualment:
Default Predeterminat
Delete Suprimeix
Downgrades Reversions