English Finnish
$0 key ID $0 avain ID
Add Lisää
Add Another Key Lisää uusi avain
Add New Repository Lisää uusi asennuslähde
Additions Lisäykset
Apply Toteuta
Available Saatavilla
Begins with $0 Alkaa $0
Branch Haara
Cancel Peru
Change Repository Vaihda asennuslähde
Check for Updates Etsi päivityksiä
Checking for package updates... Tarkistetaan pakettipäivityksiä ...
Checking for updates Etsitään päivityksiä
Connecting to OSTree Yhdistetään OSTree:n
Delete Poista
Downgrades Aiemmat versiot
Error loading remotes: $0 Virhe ladattaessa ohjaimia: $0
Expired Signature Vanhentunut allekirjoitus
Failed Epäonnistui